Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JAK DOTRZEĆ DO MŁODEGO CZŁOWIEKA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Głów­nym zada­niem Syno­du Bisku­pów w Rzy­mie jest pró­ba dania odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak dotrzeć do mło­de­go czło­wie­ka, wsłu­chu­jąc się w jego wewnętrz­ne potrze­by. Naj­bar­dziej ude­rza­ją­cym moty­wem jest fakt zerwa­nia wię­zi mię­dzy mło­dy­mi ludź­mi a rodzi­ną, czy­li naj­bar­dziej tra­gicz­ne zja­wi­sko, do jakie­go doszło w ramach cywi­li­za­cji euro­pej­skiej. Nie jest to tyl­ko kon­se­kwen­cja indy­wi­du­ali­zmu, dąże­nia do eman­cy­pa­cji, czy wyzwo­le­nia od wszel­kich ogra­ni­czeń, ale wyda­je się to być następ­stwem tech­ni­cy­za­cji życia na wszel­kich pozio­mach, któ­ra opa­no­wa­ła pra­wie wszyst­kich mło­dych ludzi na całym świe­cie. Z dru­giej stro­ny na
uli­cach widzi­my mło­de rado­sne twa­rze, choć zazwy­czaj z uchem przy tele­fo­nie komór­ko­wym lub słu­chaw­ka­mi. Nie­mniej jed­nak ana­li­zy przed­sta­wio­ne w Instru­men­tum labo­ris poka­zu­ją, że gdy docho­dzi do sytu­acji nie­prze­zwy­cię­żal­nie trud­nej, wte­dy jest szan­sa przy­wró­ce­nia ich nor­mal­nych rela­cji z rodzi­ca­mi, rodzi­ną lub spo­łecz­no­ścią. Wte­dy moż­na przyjść mło­de­mu czło­wie­ko­wi z życz­li­wą pomo­cą i jest szan­sa odbu­do­wa­nia rela­cji. Każ­dy z mło­dych, w ogó­le czło­wiek, przez całe życie, jest in sta­tu fie­ri, czy­li w trak­cie wie­lo­aspek­to­we­go pro­ce­su kształ­to­wa­nia się i cią­głe­go doj­rze­wa­nia, dla­te­go gdy nawet jest obo­jęt­ny reli­gij­nie, to zawsze ma moż­li­wość odna­le­zie­nia osta­tecz­ne­go sen­su życia.

O roz­po­czy­na­ją­cym się w Waty­ka­nie XV Zwy­czaj­nym Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym Syno­du Bisku­pów nt. „Mło­dzież, wia­ra i roze­zna­wa­nie powo­ła­nia”, 3 X 2018 r.