Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (41)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami” – mówił Pan Jezus do swoich uczniów (Mk 10,42– 3). Te słowa kieruje do współczesnego świata. Wielokrotnie św. Jan Paweł II podkreślał, że rządzący, pełniący jakąkolwiek władzę w społeczeństwie, powinien mieć postawę służby. „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45) – mówił Pan Jezus Apostołom i mówi do każdego z nas, w szczególny sposób do małżeństw i rodzin. Łatwo zrozumieć, że postawa służby charakteryzuje matkę, która opiekuje się małym dzieckiem. Ale jeśli służba przybiera kształt nadopiekuńczości, szczególnie wobec dorastających dzieci, czy to jest miłość? Czy nie umacnia się egoizmu, wygody, postawy: „mnie się to należy”? Dlaczego słyszy się niekiedy wypowiedzi żon, kierowane do męża: „nie będę twoją służącą!”? Gotowość do niesienia pomocy, szczególnie w rodzinie, może być i jest wykorzystywaniem dobroci i ofiarności kogoś z rodziny. Pan Jezus daje siebie za przykład. On umywał nogi Apostołom, do kobiety grzesznej powiedział: „Ja ciebie nie potępiam”. Dobroć, ofiarność jest zarazem wymagająca. Źródłem postawy służby są słowa Pana Jezusa: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Złączmy ten temat z fragmentem Listu do Hebrajczyków: „trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4,14). Postawa służby jest wyznaniem wiary. We wszystkich trudnościach, w osamotnieniu, mając świadomość, że jesteśmy wykorzystywani, wracajmy do słów: „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie” (Hbr 4,16). „Nigdy nie jest możliwe przezwyciężenie
kryzysu, gdy się oczekuje, że tylko druga osoba się zmieni” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 240).
Propozycja postanowienia
Co ja mogę zmienić w swojej postawie, by mieć przekonanie, że naśladuję Pana Jezusa, który przyszedł, aby służyć?