Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI CHRYSTUS KIERUJE DO KAŻDEGO I KAŻDEJ Z NAS

Prze­mó­wie­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne pod­czas spo­tka­nia z piel­grzy­ma­mi przy­by­ły­mi z Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Waty­kan, 10 paź­dzier­ni­ka br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Witaj­cie! i dzię­ku­ję za waszą żar­li­wą miłość! Dzię­ku­ję arcy­bi­sku­po­wi Mar­ko­wi za jego uprzej­me sło­wa i pozdra­wiam po bra­ter­sku kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa oraz tu obec­nych bisku­pów. Przy­by­li­ście jako repre­zen­tan­ci świę­te­go Kościo­ła Boże­go, któ­ry jest w Kra­ko­wie, któ­ry powi­tał mnie z otwar­ty­mi ramio­na­mi latem 2016 roku. Przy­by­li­ście razem z waszy­mi Paste­rza­mi i oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi, aby podzię­ko­wać Bogu za życie i pon­ty­fi­kat św. Jana Paw­ła II w przed­dzień 40. rocz­ni­cy jego wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Ser­decz­nie pozdra­wiam was wszyst­kich, zwłasz­cza ubo­gich, cho­rych i licz­nych mło­dych bio­rą­cych udział w piel­grzym­ce. Świę­ty Jan Paweł II ubo­ga­cił Kościół powszech­ny wiel­ką obfi­to­ścią darów, któ­re w dużej mie­rze odzie­dzi­czył ze skarb­ca wia­ry i świę­to­ści waszej zie­mi i wasze­go Kościo­ła. Niósł w swo­im ser­cu i że tak powiem, w swo­im cie­le, świa­dec­twa świę­tych kra­kow­skich: od św. Sta­ni­sła­wa i św. Kró­lo­wej Jadwi­gi po św. Alber­ta i św. Fau­sty­nę. Od nich nauczył się bez­gra­nicz­ne­go powie­rze­nia się Bogu i wiel­kiej wraż­li­wo­ści na każ­de­go czło­wie­ka; poświę­ce­nia i wraż­li­wo­ści, któ­re prze­ja­wia­ły się w jego posłu­dze kapłań­skiej, bisku­piej i papie­skiej. Otrzy­mał od Boga wiel­ki dar umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia zna­ków cza­su w świe­tle Ewan­ge­lii i spra­wił, iż owo­co­wał on dla dobra piel­grzy­mo­wa­nia swe­go ludu, wasze­go ludu, któ­ry w róż­nych bole­snych wyda­rze­niach nigdy nie utra­cił
wia­ry w Boga i wier­no­ści swej kul­tu­rze, zako­rze­nio­nej w duchu chrze­ści­jań­skim. Wier­ny tym korze­niom sta­rał się, aby Kościół stał się straż­ni­kiem nie­zby­wal­nych praw czło­wie­ka, rodzi­ny i naro­dów, aby był zna­kiem poko­ju, spra­wie­dli­wo­ści i inte­gral­ne­go roz­wo­ju całej rodzi­ny ludz­kiej. Jed­no­cze­śnie zawsze pod­kre­ślał pry­mat łaski i posłu­szeń­stwa woli Bożej, przed wszel­ki­mi kal­ku­la­cja­mi ludz­ki­mi. Ta boga­ta spu­ści­zna, któ­rą pozo­sta­wił nam świę­ty Jan Paweł II, jest dla nas – a zwłasz­cza dla jego roda­ków – wyzwa­niem, aby być wier­ny­mi Chry­stu­so­wi i odpo­wie­dzieć rado­snym poświę­ce­niem się powo­ła­niu do świę­to­ści, któ­re Pan kie­ru­je do każ­de­go i każ­dej z nas, w naszej kon­kret­nej sytu­acji oso­bi­stej, rodzin­nej
i spo­łecz­nej. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, niech św. Jan Paweł II nie prze­sta­je czu­wać nad Kościo­łem w Kra­ko­wie, któ­ry tak bar­dzo miło­wał! Niech z nie­ba towa­rzy­szy wasze­mu piel­grzy­mo­wa­niu: rodzi­nom, mło­dzie­ży i dziad­kom, kapła­nom, zakon­ni­kom i oso­bom kon­se­kro­wa­nym; znaj­du­ją­cym się w naj­trud­niej­szych warun­kach, cier­pią­cym. Tak­że i ja, wraz z wami powie­rzam się jego wsta­wien­nic­twu. Dzię­ku­ję wam za waszą wizy­tę i bło­go­sła­wię was wszyst­kich oraz całą wspól­no­tę die­ce­zjal­ną w Kra­ko­wie. Pro­szę, nie zapo­mnij­cie o mnie w modli­twie. Przed udzie­le­niem wam bło­go­sła­wień­stwa pro­szę was wszyst­kich o wspól­ne odmó­wie­nie „Zdro­waś Mary­jo” do Mat­ki Bożej.