Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIEZŁOMNY ŚWIADEK CHRYSTUSA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jezus trzy­krot­nie zadał pyta­nie św. Pio­tro­wi o miłość. Pierw­szy papież musiał na nie odpo­wie­dzieć twier­dzą­co, ponie­waż tyl­ko ten, kto kocha Chry­stu­sa, może być paste­rzem Jego owiec. Osta­tecz­nie Piotr oddał życie za swo­je­go Mistrza. Zgi­nął, powie­szo­ny gło­wą w dół, na krzy­żu. Widać tutaj szcze­gól­ną więź mię­dzy miło­ścią do owiec, paste­rzo­wa­niem i prze­wo­dze­niem im, a osta­tecz­nym świa­dec­twem krwi – świa­dec­twem, że kocha Chry­stu­sa i Jego Kościół. W Bazy­li­ce św. Pio­tra, pod bal­da­chi­mem, któ­ry zapro­jek­to­wał Ber­ni­ni, znaj­du­je się grób Apo­sto­ła, a w absy­dzie stoi krze­sło, na któ­rym, według tra­dy­cji, sie­dział św. Piotr, kie­dy nauczał w Rzy­mie. Ten tron mówi o naucza­niu, o paste­rzo­wa­niu i urze­czy­wist­nie­niu tego, co mu Chry­stus powie­dział nad Jezio­rem Gene­za­ret: „Paś owce moje”. To stąd, z Rzy­mu, wyszło naucza­nie Pio­tro­we. O roli św. Pio­tra pisał w swo­im poema­cie „Kościół” biskup Karol Woj­ty­ła: „To Ty, Pio­trze. Chcesz być tutaj Posadz­ką, by po Tobie przechodzili…by szli tam, gdzie pro­wa­dzisz ich sto­py… Chcesz być tym, któ­ry słu­ży sto­pom
– jak ska­ła racicz­kom owiec: Ska­ła jest posadz­ką gigan­tycz­nej świą­ty­ni…”. 16 lat póź­niej sam stał się ska­łą i posadz­ką, któ­ra daje owiecz­kom moż­li­wość, by na nim się opie­ra­jąc, mia­ły poczu­cie siły, bez­pie­czeń­stwa i tego, że nie błą­dzą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Bazy­li­ce św. Pio­tra w Waty­ka­nie, pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie Archi­die­ce­zjal­nej Piel­grzym­ki do gro­bu św. Jana Paw­ła II, 11 X 2018 r.