Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TOTALITARYZMPOSTMODERNISTYCZNYZABIJA MŁODE DUSZE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Mamy do czy­nie­nia z nie­bez­pie­czeń­stwem „tota­li­ta­ry­zmu ukry­te­go”, któ­ry deter­mi­nu­je kon­tekst życia i doj­rze­wa­nia mło­de­go czło­wie­ka. Jest on inny od tota­li­ta­ry­zmów XX w.; nie odwo­łu­je się do prze­mo­cy, jak komu­nizm czy nazizm, ale para­dok­sal­nie oka­zu­je się być o wie­le bar­dziej efek­tyw­ny. Nie zabi­ja ciał mło­dych ludzi, ale ich dusze. Jest to tota­li­ta­ryzm zaka­mu­flo­wa­ny. Na czym pole­ga ten „kamu­flaż”? Poprzez bez­po­śred­nią lub pośred­nią komu­ni­ka­cję medial­ną mło­dzi ludzie są pod­da­wa­ni oddzia­ły­wa­niu sił skła­da­ją­cych się na oglą­dal­ność. Wyklu­cze­nie opi­nii, któ­re nie pasu­ją do obo­wią­zu­ją­ce­go dys­kur­su spo­łecz­ne­go, nie odby­wa się dzi­siaj poprzez gwałt i prze­moc, le poprzez moc pie­nią­dza, pro­pa­gan­dy i ośmie­sze­nia. Naj­waż­niej­szym punk­tem obro­ny przed tota­li­ta­ry­zmem post­mo­der­ni­stycz­nym jest rodzi­na. Dowo­dzą tego ostat­nio prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia w sied­miu kra­jach euro­pej­skich: Austrii, Cze­chach, Niem­czech, Pol­sce, Sło­wa­cji, Rumu­nii i na Węgrzech, z któ­rych wyni­ka, że jedy­ną struk­tu­rą zako­rze­nie­nia spo­łecz­ne­go i naj­waż­niej­szym punk­tem odnie­sie­nia jest wła­śnie rodzi­na. Dru­gą for­mą obro­ny był tra­dy­cyj­nie Kościół, zwłasz­cza Kościół kato­lic­ki.

Frag­ment prze­mó­wie­nia o „tota­li­ta­ry­zmie post­mo­der­ni­stycz­nym zabi­ja­ją­cym duszę mło­de­go czło­wie­ka”, wygło­szo­ne­go pod­czas syno­du bisku­pów na temat mło­dzie­ży, 9 X 2018 r.