Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W paź­dzier­ni­ku tego roku (2018) dzię­ku­je­my Bogu za oso­bę i pon­ty­fi­kat św. Jana Paw­ła II. Wdzięcz­ność wyra­ża­my w modli­twie, ale tak­że w tro­sce o to, aby­śmy przy­po­mi­na­li sobie i innym to, co nam mówił i aby­śmy naśla­do­wa­li jego służ­bę Bogu i służ­bę Kościo­ło­wi, z wiel­ką odwa­gą i poko­rą. W mie­sią­cu maryj­nym, paź­dzier­ni­ku, uczy­my się od św. Jana Paw­ła II, odda­nia Bogu i Maryi, wyra­żo­nym w „Totus Tuus”. Pomo­cą w przy­ję­ciu Ewan­ge­lii o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, któ­rą gor­li­wie prze­ka­zy­wał św. Jan Paweł II, może być opis uzdro­wie­nia nie­wi­do­me­go (Mk 10,46–52). Trze­ba wołać w swo­im sumie­niu, a tak­że w sumie­niu naszych bli­skich, w imie­niu Kościo­ła i świa­ta, tak jak żebrak Bar­ty­me­usz: „Jezu­sie, Synu Dawi­da, uli­tuj się nade mną” (Mk 10,47). „Co chcesz, abym ci uczy­nił?” – zapy­tał Jezus nie­wi­do­me­go. On odpo­wie­dział: „Rab­bu­ni, żebym przej­rzał”. Pan Jezus powie­dział do nie­go: „Idź, two­ja wia­ra cię uzdro­wi­ła” (Mk 10,51–52). Ewan­ge­li­sta napi­sał: „Natych­miast przej­rzał i szedł za Nim dro­gą” (Mk 10,52). Jeste­śmy grzesz­ni, upa­da­my, nawra­ca­my się i znów oka­zu­je­my się nie­po­słusz­ni Bogu. Ale zło, któ­re popeł­nia współ­cze­sny czło­wiek, tak­że wie­rzą­cy chrze­ści­ja­nin, pole­ga na tym, że uspra­wie­dli­wia grzech twier­dząc, że dziś „wszy­scy tak czy­nią”. Zło nazy­wa się postę­pem, pra­wem czło­wie­ka (szcze­gól­nie kobie­ty), koniecz­no­ścią. Ci, któ­rzy są zgor­sze­niem dla oto­cze­nia, twier­dzą: „To jest nasza pry­wat­na spra­wa”. Zgor­sze­nie pole­ga na tym, że jeden czło­wiek, jed­no mał­żeń­stwo uspra­wie­dli­wia swój grzech postę­po­wa­niem innych. Św. Jan Paweł II i dziś przy­po­mi­na: „Co Bóg złą­czył, tego czło­wiek niech nie roz­dzie­la” (Mk 10,9). Z mocą mówi: „Sza­nuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każ­de­mu życiu ludz­kie­mu” (enc. Evan­ge­lium vitae, 5). „Bóg przyj­mu­je… potrze­bę ludz­ką, potwier­dza ją, oczysz­cza i pod­no­si… w sakra­men­cie mał­żeń­stwa” (adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 19). Upo­mi­na: „Grze­chy nie­czy­ste nie są ani miło­ścią, ani wol­no­ścią” (San­do­mierz, 12 czerw­ca 1999 r.).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Pró­buj­my łączyć aktu­al­ne naucza­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z przy­po­mi­na­niem sobie tego, co uczył o mał­żeń­stwie i rodzi­nie św. Jan Paweł II.