Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PAŃSTWO I KOŚCIÓŁ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Sobór Waty­kań­ski II, mówiąc o rela­cjach pomię­dzy pań­stwem i Kościo­łem, pod­kre­śla ich auto­no­micz­ny cha­rak­ter. Poja­wia się tu pyta­nie, na jakiej zasa­dzie ma opie­rać się ten roz­dział. Może to być wro­gość: wal­ka z Kościo­łem. Tak było w cza­sach komu­ny i wyni­ka­ło z fun­da­men­tów mark­si­zmu, dla któ­re­go reli­gia to opium (…) Podob­nie wal­czo­no z Kościo­łem w cza­sach hitle­row­skich w Niem­czech (…) Pierw­szym euro­pej­skim przy­kła­dem, w któ­rym wro­go oddzie­lo­no pań­stwo od Kościo­ła, była Wiel­ka Rewo­lu­cja Fran­cu­ska z 1789 roku. Roz­dział pań­stwa i Kościo­ła może mieć rów­nież cha­rak­ter obo­jęt­no­ści, kie­dy pań­stwo przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że Kościół ist­nie­je, ale trak­tu­je go jak jed­ną z wie­lu insty­tu­cji. Trze­cim mode­lem – zale­ca­nym przez Sobór Waty­kań­ski II – jest auto­no­mia, któ­ra opie­ra się na współ­pra­cy wszę­dzie tam, gdzie cho­dzi o wspól­ne dobro, np. w szkol­nic­twie, czy w sys­te­mie war­to­ści, któ­ry gwa­ran­tu­je popraw­ne życie spo­łecz­ne. Pisał o tym Jana Paweł II w ency­kli­ce „Cen­te­si­mus annus” z 1991, w któ­rej zazna­cza, że jeśli demo­kra­cja nie będzie opar­ta na trwa­łych war­to­ściach, łatwo może prze­kształ­cić się w pań­stwo tota­li­tar­ne. (…) Misją Kościo­ła jest gło­sze­nie Ewan­ge­lii, a więc pew­ne­go sys­te­mu war­to­ści. Trze­ba, aby Kościół stał się zna­kiem sprze­ci­wu dla zła, a nawet stał się Kościo­łem Męczen­ni­ków, jeśli cho­dzi o obro­nę Ewan­ge­licz­nych war­to­ści.

Frag­ment wykła­du pod­czas „Dia­lo­gów z Arcy­bi­sku­pem” w koście­le pw. Mat­ki Bożej Różań­co­wej na Pia­skach Nowych w Kra­ko­wie, 19 X 2018 r.