Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jed­na z grup przed­sta­wi­ła powo­ła­nie do świę­to­ści jako pod­sta­wę pra­cy z mło­dy­mi. Zwró­co­no uwa­gę na kla­sycz­ne cno­ty, zarów­no kar­dy­nal­ne jak i teo­lo­gicz­ne, któ­re są potrzeb­ne do tego, by postę­po­wać na dro­dze do świę­to­ści. Przy czym cały pro­ces uświę­ca­nia oso­bi­ste­go musi przy­czy­niać się do uświę­ca­nia rze­czy­wi­sto­ści docze­snej. Cho­dzi o to, aby mło­dzi sta­li się wiel­ki­mi kato­lic­ki­mi praw­ni­ka­mi, leka­rza­mi, dzien­ni­ka­rza­mi, eko­no­mi­sta­mi, twór­ca­mi życia gospo­dar­cze­go. Tym samym
mają prze­ciw­sta­wiać się korup­cji i opre­syj­nym for­mom rzą­dów, zwra­cać uwa­gę na dys­funk­cje spo­łecz­ne i kolo­ni­za­cję ide­olo­gicz­ną. Uświę­ce­nie mło­dych może doko­ny­wać się za pomo­cą litur­gii, ale tak­że ewan­ge­li­za­cji pro­wa­dzo­nej w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Czę­sto mło­dzi mają wcze­śniej­szy kon­takt z Ewan­ge­lią poprzez media spo­łecz­no­ścio­we, ani­że­li przez Kościół. W inter­ne­cie mają dostęp do tre­ści wia­ry 24/7 i w ten spo­sób semi­na Ver­bi, czy­li ziar­na Sło­wa, mogą docie­rać do każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka. Tema­tem tego Syno­du nie jest mło­dzież jako taka, ale mło­dzież – prze­kaz wia­ry i powo­ła­nie. Jeśli bowiem nie umie­my odnieść wszyst­kie­go do mode­lu jakim jest Chry­stus, to nie moż­na się spo­dzie­wać więk­szych skut­ków w Kościo­łach lokal­nych.

Frag­ment prze­mó­wie­nia na przed­po­łu­dnio­wej sesji, któ­ra odby­ła się na Syno­dzie poświę­co­nym mło­dzie­ży, Rzym, 20 X 2018 r.