Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (43)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Paweł II w homi­lii kano­ni­za­cyj­nej
został nazwa­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Papie­żem Rodzi­ny. Wspo­mi­na­jąc 40. rocz­ni­cę wybo­ru dzię­ku­je­my Bogu za wszyst­ko, co uczy­nił dla dobra mał­żeń­stwa i rodzi­ny jako kapłan, biskup i kar­dy­nał, a szcze­gól­nie w cza­sie 27 lat posłu­gi Pio­tro­wej. Przyj­mij­my na nowo wezwa­nie, wypo­wie­dzia­ne na począt­ku pon­ty­fi­ka­tu: „Otwórz­cie na oścież drzwi Chry­stu­so­wi”. Bro­nił god­no­ści czło­wie­ka, świę­to­ści i nie­na­ru­szal­no­ści życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Wciąż przy­po­mi­nał, że Bóg stwo­rzył czło­wie­ka jako męż­czy­znę i kobie­tę i powo­łał do miło­ści tych, któ­rych uczy­nił zdol­ny­mi do daru z sie­bie. Nauczał o god­no­ści sakra­men­tu mał­żeń­stwa, któ­ry jest źró­dłem ducho­wej siły do życia w trwa­łym, wier­nym i nie­ro­ze­rwal­nym związ­ku, na podo­bień­stwo miło­ści Chry­stu­sa do swe­go Kościo­ła. Przy­po­mi­nał o god­no­ści rodzi­ciel­stwa i o roli rodzi­ców w wycho­wa­niu dzie­ci. Wie­le razy wra­cał do peł­ne­go tre­ści okre­śle­nia rodzi­ny małym Domo­wym Kościo­łem. Do tema­ty­ki rodzin­nej zawsze nawią­zy­wał w cza­sie licz­nych podró­ży apo­stol­skich na wszyst­kie kon­ty­nen­ty. Nie­któ­re doku­men­ty (ency­kli­ki, adhor­ta­cje) w cało­ści poświę­cił mał­żeń­stwu i rodzi­nie. W każ­dej piel­grzym­ce do Pol­ski temat mał­żeń­stwa i rodzi­ny poru­szał w róż­nych miej­scach, któ­re nawie­dzał. Wspo­mnieć trze­ba homi­lie z Kielc, Szcze­ci­na, Łodzi, Łowi­cza. Prze­mó­wie­nia papie­skie o rodzi­nie, doku­men­ty o tej tema­ty­ce, są wciąż aktu­al­ne. Wspo­mnieć trze­ba tak­że „List do Rodzin”. „Prze­ma­wiam mocą Jego praw­dy – pisał Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” (23) – do czło­wie­ka naszych cza­sów, aby pojął, jak wiel­kim dobrem jest mał­żeń­stwo, rodzi­na i życie, jak wiel­kim nie­bez­pie­czeń­stwem jest brak posza­no­wa­nia dla tych rze­czy­wi­sto­ści”.
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia Będę pró­bo­wał prze­czy­tać nie­któ­re frag­men­ty tek­stów św. Jana Paw­ła II o mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Zachę­cę do tego innych.