Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: PWT 6,2–6; HBR 7,23–28; MK 12,28B–34

NAJWIĘK SZE PRZYKAZANIE
Jeden z uczo­nych w Piśmie zbli­żył się do Jezu­sa i zapy­tał Go: Któ­re jest pierw­sze ze wszyst­kich przy­ka­zań? Jezus odpo­wie­dział: Pierw­sze jest: „Słu­chaj, Izra­elu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedy­ny. Będziesz miło­wał Pana, Boga swe­go, całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą, całym swo­im umy­słem i całą swo­ją mocą”. Dru­gie jest to: „Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go”. Nie ma inne­go przy­ka­za­nia więk­sze­go od tych. Rzekł Mu uczo­ny w Piśmie: Bar­dzo dobrze, Nauczy­cie­lu, słusz­nieś powie­dział, bo Jeden jest i nie ma inne­go oprócz Nie­go. Miło­wać Go całym ser­cem, całym umy­słem i całą mocą i miło­wać bliź­nie­go jak sie­bie same­go dale­ko wię­cej zna­czy niż wszyst­kie cało­pa­le­nia i ofia­ry.
Jezus widząc, że rozum­nie odpo­wie­dział, rzekł do nie­go: Nie­da­le­ko jesteś od kró­le­stwa Boże­go. I już nikt wię­cej nie odwa­żył się Go pytać.
Roz­wa­ża­nie
Waż­na jest miłość. Czę­sto mówi­my, że naj­waż­niej­sza. Waż­ne jest tak­że, by słu­chać Boga. I co do tego nie ma wąt­pli­wo­ści. Ale począt­kiem odkry­wa­nia tego, co waż­ne, jest zdol­ność sta­wia­nia pytań, upór w poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi i roze­zna­nie, u kogo war­to szu­kać pomo­cy. Uczo­ny mimo posia­da­nej wie­dzy, mimo już zdo­by­te­go doświad­cze­nia, nadal nosił w ser­cu wręcz mło­dzień­cze pra­gnie­nia, któ­re ujaw­ni­ły się w sta­wia­niu fun­da­men­tal­nych pytań. Dla­te­go tra­fił do Jezu­sa. Nie wsty­dził się pytać. I odczuł radość, gdy otrzy­mał jasną odpo­wiedź. W ten spo­sób zna­lazł się bli­sko kró­le­stwa Boże­go. Miej­my odwa­gę sta­wiać fun­da­men­tal­ne pyta­nia. Pyta­nia o spra­wy naj­bar­dziej pod­sta­wo­we. A szcze­re i jasne odpo­wie­dzi sta­ną się dro­gą do dal­sze­go wzro­stu.

(rs)