Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SPEŁNIŁ SIĘ SEN POKOLEŃ POLAKÓW

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDNIA 25 MAJA 2017 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA ROKU 2018 ROKIEM JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listo­pa­da 1918 roku speł­nił się sen poko­leń Pola­ków – Pań­stwo Pol­skie naro­dzi­ło się na nowo. Po roz­bio­rach i 123 latach nie­wo­li, rusy­fi­ka­cji i ger­ma­ni­za­cji, po wiel­kich powsta­niach – wol­na Pol­ska powró­ci­ła na mapę świa­ta. Z tej dzie­jo­wej pró­by nasz Naród wyszedł zwy­cię­sko dzię­ki tym, któ­rzy pozo­sta­li nie­ugię­ci. Sym­bo­licz­na data 11 Listo­pa­da zako­rze­ni­ła się moc­no w naro­do­wej tra­dy­cji. Odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści doko­na­ło się poprzez wal­kę peł­ną poświę­ce­nia i boha­ter­stwa nie tyl­ko na polach bitew, ale i w codzien­nych zma­ga­niach o zacho­wa­nie ducho­wej i mate­rial­nej sub­stan­cji naro­do­wej oraz w codzien­nym trwa­niu pol­skich rodzin. Doko­na­ło się rów­nież dla­te­go, że ludzie, repre­zen­tu­ją­cy róż­ne obo­zy – lewi­cy nie­pod­le­gło­ścio­wej, naro­do­wy, ludo­wy – potra­fi­li się
poro­zu­mieć w spra­wach naj­waż­niej­szych. Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej skła­da hołd poko­le­niom, dzię­ki któ­rym Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Skła­da hołd pamię­ci obroń­ców Kon­sty­tu­cji 3 maja, żoł­nie­rzy Insu­rek­cji Kościusz­kow­skiej i kolej­nych powstań naro­do­wych. Skła­da hołd pamię­ci legio­ni­stów pol­skich i wszyst­kich wal­czą­cych w I woj­nie świa­to­wej oraz w latach 1918–1921: obroń­ców Lwo­wa, żoł­nie­rzy Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go i Powstań Ślą­skich oraz boha­te­rów woj­ny pol­sko-bol­sze­wic­kiej, któ­rzy obro­ni­li mło­dą nie­pod­le­głość. Wdzięcz­ność nale­ży się tak­że tym, któ­rzy po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści pod­ję­li trud budo­wy sil­ne­go i nowo­cze­sne­go pań­stwa – II Rze­czy­po­spo­li­tej.
Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ogła­sza rok 2018 Rokiem Jubi­le­uszu 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Wyra­ża tak­że nadzie­ję, że wzo­rem Ojców Nie­pod­le­gło­ści
– Józe­fa Pił­sud­skie­go, Roma­na Dmow­skie­go, Igna­ce­go Pade­rew­skie­go, Win­cen­te­go Wito­sa, Woj­cie­cha Kor­fan­te­go i Igna­ce­go Daszyń­skie­go – Pola­cy porzu­cą
spo­ry, by wspól­nie świę­to­wać ten rado­sny Jubi­le­usz w jed­no­ści i pojed­na­niu.

Mar­sza­łek Sej­mu
Marek Kuch­ciń­ski

ŻYCZENIA DLA NASZEJ OJCZYZNY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Pro­si­my Cię, Panie Boże, o Two­je bło­go­sła­wień­stwo dla wszyst­kich Pola­ków, a zwłasz­cza o Dary Ducha Świę­te­go: mądro­ści, rozu­mu, umie­jęt­no­ści, rady, męstwa, poboż­no­ści i bojaź­ni Bożej dla Pre­zy­den­ta, Pre­mie­ra, przy­wód­ców par­tii i sto­wa­rzy­szeń poli­tycz­nych, posłów, sena­to­rów, mini­strów sędziów, dzia­ła­czy samo­rzą­do­wych, dzien­ni­ka­rzy i wszyst­kich spra­wu­ją­cych wła­dzę oraz mają­cych na nią wpływ, aby wier­nie trwa­li przy Tobie, prze­mie­nia­li złe pra­wa wcze­śniej uchwa­lo­ne i usta­na­wia­li nowe zgod­nie z Two­ją Wolą. Aby wspól­nie z Epi­sko­pa­tem Pol­ski i całym Naro­dem wiel­bi­li Cie­bie Boże przez Jezu­sa Chry­stu­sa nasze­go Pana, Kró­la i Zba­wi­cie­la! Mary­jo, Kró­lo­wo Pol­ski – módl się za nami! Zachę­caj­my sie­bie wza­jem­nie i innych do codzien­nej, wytrwa­łej oraz ufnej modli­twy za naszą Ojczy­znę Redak­cja