Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZBAWIENI PRZEZ NADZIEJĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych pra­gnie­my naszą wia­rą i nadzie­ją objąć ten wiel­ki cud Boże­go miło­sier­dzia, wysłu­żo­ne­go na krzy­żu przez Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry spra­wia, że cią­gle wzra­sta licz­ba tych, któ­rzy peł­ni rado­ści i unie­sie­nia wysła­wia­ją Naj­wyż­sze­go. Pokła­dać nadzie­ję w Chry­stu­sie, otwie­rać się dzię­ki wie­rze na Jego zbaw­cze sło­wo zawar­te w Ewan­ge­lii i iść przez całe życie, będąc prze­nik­nię­tym nadzie­ją, że przyj­dzie czas, gdy sta­nie­my twa­rzą w twarz przed samym Bogiem, a On pochy­li się na nami, dostrze­ga­jąc nasze wysił­ki, by do koń­ca pozo­stać
wier­nym Ewan­ge­lii i otwo­rzy bra­my życia wiecz­ne­go tak­że dla nas. To jest nasza chrze­ści­jań­ska nadzie­ja. Chrze­ści­jań­ska nadzie­ja powin­na nieść w sobie prze­ko­na­nie, że każ­dy z nas zdą­ża do domu Ojca. Życie czło­wie­ka nie koń­czy się w momen­cie śmier­ci i nie może być nazwa­ne absur­dem, ponie­waż jego celem jest życie wiecz­ne. Chry­stus zosta­wia swo­im wier­nym Osiem Bło­go­sła­wieństw, szcze­gól­nych wska­zań, któ­re poka­zu­ją, o co nale­ży się sta­rać, aby ziem­skie piel­grzy­mo­wa­nie zmie­rza­ło w kie­run­ku wiecz­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Kapli­cy Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim w Kra­ko­wie, 1 XI 2018 r.