Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRAWOŚĆ CZYNU I SŁOWA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nie wol­no nam zaprze­pa­ścić dzie­dzic­twa ducho­we­go przod­ków, któ­rzy pozo­sta­wi­li nam wzór życia chrze­ści­jań­skie­go, sta­jąc się wycho­waw­ca­mi Pol­ski i świa­ta. (…) Kard. Hlond został powo­ła­ny na sto­li­cę pry­ma­sow­ską w Gnieź­nie. Ingres do pry­ma­sow­skiej kate­dry oce­nia­no jako znak nowych cza­sów, w któ­rych do gło­su docho­dzi pro­sto­ta, bez­po­śred­niość, otwar­cie na ludzi i umoż­li­wie­nie świec­kim apo­sto­ło­wa­nia. Kard. Hlond nie­mal każ­dy pro­jekt przed­kła­dał do roz­wa­że­nia odpo­wied­nim zespo­łom, chęt­nie przyj­mo­wał i wysłu­chi­wał uwa­gi i zastrze­że­nia, żad­ne­go poważ­niej­sze­go zarzą­dze­nia nie wydał bez zasię­gnię­cia opi­nii dorad­ców. Cho­ciaż on sam uzna­wał życie reli­gij­ne za pod­sta­wę pomyśl­ne­go roz­wo­ju pań­stwa, cza­sy, w któ­rych żył, nazna­czo­ne były
prze­mo­cą, dyk­ta­tu­ra­mi, tota­li­ta­ry­zmem. Auto­ry­tet kard. Augu­sta Hlon­da wyra­stał z pra­wo­ści jego czy­nu i sło­wa. W tym czło­wie­ku nie było nie­do­mó­wień, dwu­znacz­no­ści, skry­wa­nia czy prze­mil­cza­nia praw­dy. Było ewan­ge­licz­ne „tak, tak” i „nie, nie”, albo chrze­ści­jań­stwo, albo bar­ba­rzyń­stwo.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji dnia modlitw o kano­ni­za­cję bło­go­sła­wio­nych i beaty­fi­ka­cję Sług Bożych pocho­dzą­cych z Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 4 XI 2018 r.