Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: DN 12,1–3; HBR 10,11–14.18; MK 13,24–32

SĄD OSTATECZNY

Fot. Wiki­me­dia Com­mons

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: W owe dni, po wiel­kim uci­sku słoń­ce się zaćmi i księ­życ nie da swe­go bla­sku. Gwiaz­dy będą padać z nie­ba i moce na nie­bie zosta­ną wstrzą­śnię­te. Wów­czas ujrzą Syna Czło­wie­cze­go, przy­cho­dzą­ce­go w obło­kach z wiel­ką mocą i chwa­łą. Wte­dy pośle On anio­łów i zbie­rze swo­ich wybra­nych z czte­rech stron świa­ta, od krań­ca zie­mi aż do szczy­tu nie­ba. A od drze­wa figo­we­go uczcie się przez podo­bień­stwo. Kie­dy już jego gałąź nabie­ra soków i wypusz­cza liście, pozna­je­cie, że bli­sko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzy­cie, że to się dzie­je, wiedz­cie, że bli­sko jest, we drzwiach. Zapraw­dę powia­dam wam: Nie prze­mi­nie to poko­le­nie, aż się to wszyst­ko sta­nie. Nie­bo i zie­mia prze­mi­ną, ale moje sło­wa nie prze­mi­ną. Lecz o dniu owym lub godzi­nie nikt nie wie, ani anio­ło­wie w nie­bie, ani Syn, tyl­ko Ojciec.
Roz­wa­ża­nie
Co chwi­la poru­sza­ją nas kolej­ne sen­sa­cje o zbli­ża­ją­cym się koń­cu świa­ta. Ile byśmy dali, by poznać, kie­dy to nastą­pi. Ale tak napraw­dę, czy to jest aż tak waż­ne? Czy to może zmie­nić naszą wia­rę? Czy ta wie­dza auto­ma­tycz­nie popra­wi jakość nasze­go życia? Czy uczy­ni świat lep­szym? Peł­no tu wąt­pli­wo­ści. A prze­cież wie­my rzecz znacz­nie waż­niej­szą: gdy trzesz­czeć będzie ten nasz świat mate­rial­ny, Jezus na nowo obja­wi swą potę­gę – uka­że się jako nie­wzru­szo­ny fun­da­ment nowe­go świa­ta. Jeśli już dziś Mu ufa­my, to już dziś w jakiś spo­sób wkra­cza­my w ten nowy, nad­cho­dzą­cy świat. Dla­te­go nie ma co cze­kać na magicz­ne daty koń­ca tego świa­ta, bo nowy jest na wycią­gnię­cie ręki.

(rs)