Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW, PANIE!

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Histo­ria 127 lat roz­pię­tych mię­dzy 1791 rokiem a 1918 jest odbi­ciem zapi­sów Pre­am­bu­ły Kon­sty­tu­cji 3 maja. To wła­śnie przez te lata wyku­wa­ła się treść hasła „Bóg – Honor – Ojczy­zna”. Bóg, bo we wszyst­kich wysił­kach na rzecz nie­pod­le­gło­ści zawsze było odnie­sie­nie do Boga i zawsze była kie­ro­wa­na do Nie­go bła­gal­na modli­twa. Honor – kształ­to­wa­ło się to szcze­gól­ne poczu­cie hono­ru i oso­bi­stej war­to­ści Pola­ków poprzez Order Wojen­ny „Vir­tu­ti Mili­ta­ri”, naj­star­szy order woj­sko­wy na świe­cie spo­śród nada­wa­nych do chwi­li obec­nej. (…) I na koniec Ojczy­zna wyśpie­wy­wa­na przez kolej­ne poko­le­nia Pola­ków w posta­ci „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”. (…) Wal­ka o wol­ność wewnętrz­ną, by ją w sobie oca­lić i by sta­ła się fun­da­men­tem wol­no­ści zewnętrz­nej, doko­ny­wa­ła się na kola­nach wobec Mat­ki naszej i Kró­lo­wej „Pan­ny świę­tej, co Jasnej bro­ni Czę­sto­cho­wy i w Ostrej świe­ci Bra­mie”, w bła­ga­niach zawar­tych w sło­wach pie­śni tak czę­sto śpie­wa­nej i tak czę­sto zaka­zy­wa­nej „Boże, coś Pol­skę” – „Ojczy­znę wol­ną racz nam wró­cić, Panie!” (…) Bło­go­sła­wień­stwo i wdzięcz­ność wobec tych, któ­rzy nam sto
lat temu nie­pod­le­głość przy­nie­śli. To wspo­mnia­ni już straż­ni­cy, a jed­no­cze­śnie wycho­waw­cy pol­skie­go ducha. To wiel­cy ojco­wie i twór­cy Nie­pod­le­gło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. odpra­wio­nej z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski w Kate­drze Wawel­skiej, 11 XI 2018 r.