Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KONIECZNOŚĆ ODNOWY SUMIEŃ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nasza przy­szłość, przy­szłość naszej Ojczy­zny, zale­ży od odno­wy naszych sumień. Sama zmia­na struk­tur spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych i poli­tycz­nych – choć waż­na – może się jed­nak oka­zać nie­wy­ko­rzy­sta­ną szan­są, jeśli nie sto­ją za nią ludzie sumie­nia. Odzy­ska­nej wol­no­ści nie roz­wi­nie się ani się nie obro­ni, jeśli na każ­dym odcin­ku życia spo­łecz­ne­go, gospo­dar­cze­go i poli­tycz­ne­go nie sta­ną ludzie pra­we­go sumie­nia, zdol­ni oprzeć się nie tyl­ko róż­nym zmien­nym wpły­wom i naci­skom zewnętrz­nym, lecz tak­że temu wszyst­kie­mu, co osła­bia albo wręcz nisz­czy wol­ność czło­wie­ka od wewnątrz. Ludzie sumie­nia to ludzie ducho­wo wol­ni, zdol­ni do roze­zna­nia w świe­tle odwiecz­nych war­to­ści i norm, któ­re się tyle razy spraw­dzi­ły, nowych zadań, przed jaki­mi Opatrz­ność sta­wia nas w chwi­li obec­nej. (…) Nie myślę tutaj jedy­nie o spo­rze o refor­mę sądow­nic­twa, ale o czymś znacz­nie bar­dziej pod­sta­wo­wym, o pra­wach, któ­re w zasad­ni­czy spo­sób są sprzecz­ne
z praw­dą o czło­wie­ku i w kon­se­kwen­cji uzna­ją życie nie­któ­rych ludzi za „nie­war­te życia”. Jak­że bym pra­gnął, aby ludzie, któ­rym na ser­cu leży pra­wo­rząd­ność z peł­nym prze­ko­na­niem zaan­ga­żo­wa­li się w znie­sie­nie takich praw.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie w Naro­do­we Świę­to Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści, 11 XI 2018 r.