Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Czy Ty jesteś Kró­lem żydow­skim?” – zapy­tał Piłat Pana Jezu­sa w cza­sie sądu. To pyta­nie sta­wia­ne jest przez wie­ki. Czy Pan Jezus jest moim Kró­lem, czy uzna­je­my Jego poucza­nie w mał­żeń­stwie, w rodzi­nie, w spo­łe­czeń­stwie? Co to zna­czy, że Wcie­lo­ny Syn Boży kró­lu­je w ser­cu, co zna­czy, że jeste­śmy posłusz­ni Jego pra­wu, Jego decy­zjom? Co to zna­czy, że Boskie pra­wo zawar­te w natu­rze męż­czy­zny i kobie­ty jest dla nas świę­tym pra­wem? Co zna­czy, że obja­wio­na nauka o świę­to­ści życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, nauka o nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa, o świę­to­ści prze­ka­zu życia, o „Domo­wym Koście­le” jest dla mał­żon­ków, rodzin, spo­łe­czeń­stwa – fun­da­men­tem dla codzien­ne­go życia? Czy jako chrze­ści­ja­nie, kato­li­cy, przyj­mu­je­my w duchu poko­ry i posłu­szeń­stwa naukę, któ­rą prze­ka­zu­je nam Chry­stus w mocy Ducha Świę­te­go przez Urząd Nauczy­ciel­ski Kościo­ła? „Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta… Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie. Każ­dy, kto jest z praw­dy, słu­cha moje­go gło­su” (J 18,36–37). W cią­gu mija­ją­ce­go roku litur­gicz­ne­go
wra­ca­li­śmy do zda­nia: „Jeste­śmy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym”. Jeśli nawet wprost nie wyma­wia­li­śmy imie­nia Trze­ciej Oso­by Trój­cy Świę­tej, pamię­ta­li­śmy zapew­ne, że Bóg dzia­ła jako Bóg Jedy­ny w Trój­cy. Posła­nie Syna i Ducha Świę­te­go jest ści­śle złą­czo­ne. Syn Boży wysłu­żył Ducha Świę­te­go na krzy­żu (por. ora­cja ze Mszy św. o Bierz­mo­wa­niu). Duch Świę­ty uobec­nia zbaw­cze dzie­ło doko­na­ne przez Wcie­le­nie Syna Boże­go, Jego Śmierć i Zmar­twych­wsta­nie. „Jam jest Alfa i Ome­ga, mówi Pan Bóg, Któ­ry jest, Któ­ry był i Któ­ry przy­cho­dzi, Wszech­mo­gą­cy” (Ap 1,8). „Pano­wa­nie Jego jest wiecz­nym pano­wa­niem, któ­re nie prze­mi­nie, a Jego kró­le­stwo nie ule­gnie zagła­dzie” (Dn 7,14).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Czy modli­łem się wię­cej niż zwy­kle w listo­pa­dzie, za naszych zmar­łych? Jak czę­sto wzy­wam wprost Oso­bę Ducha Świę­te­go, pro­sząc o świa­tło, miłość, moc, pocie­chę?