Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: DN 7,13–14; AP 1,5–8; J 18,33B–37

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

KRÓLESTWO CHRYSTUSA NIE JESTTEGO ŚWIATA

Fot. Z. Kiresz­tu­ra

Piłat powie­dział do Jezu­sa: Czy Ty jesteś Kró­lem żydow­skim? Jezus odpo­wie­dział: Czy to mówisz od sie­bie, czy też inni powie­dzie­li ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcy­ka­pła­ni wyda­li mi Cie­bie. Coś uczy­nił? Odpo­wie­dział Jezus: Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta. Gdy­by kró­le­stwo moje było z tego świa­ta, słu­dzy moi bili­by się, abym nie został wyda­ny Żydom. Teraz zaś kró­le­stwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powie­dział do Nie­go: A więc jesteś Kró­lem? Odpo­wie­dział Jezus: Tak, jestem kró­lem. Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie.
Każ­dy, kto jest z praw­dy, słu­cha moje­go gło­su.
Roz­wa­ża­nie
Wyzna­nie, któ­re zmu­sza do myśle­nia: „Jestem, kró­lem… Przy­sze­dłem, aby dać świa­dec­two praw­dzie…”. Czy moż­na pozo­stać obo­jęt­nym? Choć nie­któ­rzy tak czy­nią, to jed­nak tu już nie ma miej­sca na obo­jęt­ność. Koniecz­na jest decy­zja. Cokol­wiek zro­bi­my, sta­je­my za lub prze­ciw Kró­lo­wi Wszech­świa­ta i zara­zem za lub prze­ciw praw­dzie. Dla­te­go tak koniecz­ny jest trud poszu­ki­wa­nia, roze­zna­wa­nia praw­dy. A potem już nie moż­na nie wyko­nać kro­ku kolej­ne­go, tj. nie moż­na nie pod­jąć decy­zji, by pójść dro­gą praw­dy, dro­gą Pana. Tak powsta­ją świad­ko­wie praw­dy. Moż­na co praw­da nie pod­jąć decy­zji i nie wejść na tę dro­gę, ale czy wte­dy czło­wiek jest w sta­nie żyć uni­ka­jąc pora­ża­ją­ce­go poczu­cia bez­sen­su?

(rs)