Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWARTE SERCA NA UBOGICH

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Roz­wa­ża­jąc sło­wa Psal­mu 34 sta­wia­my sobie pyta­nie: jak otwar­ci jeste­śmy na woła­nie ubo­gich? Ile w nas jest goto­wo­ści, by tę pomoc oka­zać? Ile w nas jest pra­gnie­nia, byśmy mogli tym, któ­rzy są nie­kie­dy dep­ta­ni przez obo­jęt­ność, nieść wyzwo­le­nie od nie­szczęść, któ­re ich przy­tła­cza­ją? (…) Kie­dy po prze­isto­cze­niu wyzna­je­my naszą wia­rę w to, że Chry­stus dla nas umarł, to jed­no­cze­śnie mówi­my, że On praw­dzi­wie zmar­twych­wstał i nie­ustan­nie do nas przy­cho­dzi! Przy­cho­dzi jako Ten, któ­ry będzie nas sądzić w dniu osta­tecz­nym z tego, w jaki spo­sób przy­ję­li­śmy Jego – Chry­stu­sa w oso­bie każ­de­go ubo­gie­go. (…) Zachę­cam każ­de­go, komu nie­obo­jęt­ny jest los naj­uboż­szych, by modlił się o świa­tłe oczy w patrze­niu na dru­gie­go czło­wie­ka i o hoj­ność ser­ca, któ­re nie ma gra­nic w oka­zy­wa­niu miło­sier­dzia, i o goto­wość przy­ję­cia do sie­bie nasze­go Mistrza i Pana. Kościół pod­jął, oprócz misji gło­sze­nia Sło­wa Boże­go i sza­far­stwa sakra­men­tów, tro­skę o ubo­gich. To Kościół wziął na sie­bie w ramach róż­nych
państw i naro­dów odpo­wie­dzial­ność za pomoc cho­rym i ubo­gim, bo dla osób wie­rzą­cych są oni obra­zem nasze­go Mistrza i Pana. Ta misja wyra­ża się teraz tak­że przez zaini­cjo­wa­ny przez Papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Ubo­gich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Bazy­li­ce Mariac­kiej w ramach obcho­dów 2. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 18 XI 2018 r.