Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TROSKA O WOLNOŚĆ I WIARĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści nie było­by moż­li­we bez pra­cy orga­nicz­nej i pra­cy u pod­staw, któ­rej poświę­ca­ły się tysią­ce świa­tłych Pola­ków, aby krze­wić wśród uboż­szej lud­no­ści gospo­dar­ność, pra­co­wi­tość, oświa­tę, a przede wszyst­kim aby umoc­nić je w pol­sko­ści i przy­go­to­wać do cywi­li­za­cyj­nej rywa­li­za­cji z zabor­ca­mi. Wol­ność oso­bi­sta oby­wa­te­li jest począt­kiem suwe­ren­no­ści naro­du. Nie przy­cho­dzi ona z zewnątrz. Nie jest przy­wi­le­jem, któ­ry rzą­dzą­cy mogą zagwa­ran­to­wać i „przy­dzie­lić” swo­im oby­wa­te­lom. Żaden czło­wiek nie może jed­nak korzy­stać ze swo­ich praw oby­wa­tel­skich, jeśli stra­ci wol­ność wewnętrz­ną: wol­ność nie­za­leż­ne­go myśle­nia i auto­no­micz­ne­go kie­ro­wa­nia wła­snym życiem w opar­ciu o wię­zi i war­to­ści wybra­ne w spo­sób świa­do­my i wol­ny. Przed stu laty, nasi ojco­wie opie­ra­li wszyst­kie wysił­ki zmie­rza­ją­ce do odzy­ska­nia wol­no­ści „na nadziei, pły­ną­cej z głę­bo­kiej wia­ry w pomoc Boga, któ­ry jest Panem dzie­jów ludzi i naro­dów” (Jan Paweł II, „Buduj­my dobro Ojczy­zny” – 11.11.1998). Rów­nież dzi­siaj wia­ra w Boga i w Jezu­sa Chry­stu­sa to koniecz­ny fun­da­ment sta­ło­ści i rów­no­wa­gi, na któ­rym winien spo­cząć pry­wat­ny i publicz­ny porzą­dek dusz, rze­czy i spraw; pomyśl­ność naszej Ojczy­zny może zro­dzić się tyl­ko z takie­go porząd­ku i tyl­ko w takim porząd­ku może prze­trwać (por. KNSK, 577).

Frag­ment orę­dzia wygło­szo­ny w TVP z oka­zji set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, 10 XI 2018 r.