Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Adwent – zna­czy: przyj­ście Syna Boże­go na świat przed dwo­ma tysią­ca­mi lat, przy­go­to­wu­je­my się do świąt Boże­go Naro­dze­nia, ocze­ku­je­my na przyj­ścia Zba­wi­cie­la u koń­ca cza­sów i w chwi­li naszej śmier­ci. Szcze­gól­nie jed­nak oży­wia­my wia­rę w przyj­ście Pana „teraz”, w kon­kret­nej sytu­acji nasze­go życia oso­bi­ste­go i rodzin­ne­go. „Teraz” Syn Boży przy­cho­dzi, w tego­rocz­nym Adwen­cie, w swo­im sło­wie, w Eucha­ry­stii, gdy się modli­my. Przy­cho­dzi w rado­ści życia mał­żeń­skie­go oraz w kło­po­tach, cier­pie­niu i nie­po­wo­dze­niach. Pan Jezus wzy­wa: „Czu­waj­cie więc i módl­cie się w każ­dym cza­sie, aby­ście mogli… sta­nąć przed Synem Czło­wie­czym” (Łk 21,36). Pan Jezus zapo­wia­da koniec świa­ta: „Moce nie­bios zosta­ną wstrzą­śnię­te. Wte­dy ujrzą Syna Czło­wie­cze­go, przy­cho­dzą­ce­go na obło­ku z wiel­ką mocą i chwa­łą. A gdy się to dziać zacznie, nabierz­cie ducha i pod­nie­ście gło­wy, ponie­waż zbli­ża się wasze odku­pie­nie” (Łk 21,26–28). „Uwa­żaj­cie na sie­bie” – wzy­wa Pan Jezus. Zba­wi­ciel tłu­ma­czy, co to zna­czy, „aby wasze ser­ca nie były ocię­ża­łe wsku­tek obżar­stwa, pijań­stwa i trosk docze­snych” (Łk 21,34). Ser­ce czło­wie­ka, może być „ocię­ża­łe”, rów­nież „ser­ce rodzi­ny”, gdy na pierw­szym miej­scu codzien­nie wra­ca­ją tro­ski docze­sne, gdy dzie­ci każ­de­go dnia sły­szą roz­mo­wy, są świad­ka­mi kłót­ni, a wszyst­ko jest sku­pio­ne wokół pie­nię­dzy. Św. Paweł Apo­stoł zachę­ca do otwar­cia się na Boże dzia­ła­nia: „Pan niech pomno­ży… waszą wza­jem­ną miłość… aby ser­ca wasze utwier­dzo­ne zosta­ły jako nie­na­gan­ne w świę­to­ści wobec Boga” (1 Tes 3,12–13). Wza­jem­ną miłość umac­nia Chry­stus, umac­nia i oczysz­cza „moc Ducha”, ale jed­no­cze­śnie umoc­nie­nie miło­ści jest owo­cem wewnętrz­nej wal­ki ze swo­im ego­izmem, pychą, jest owo­cem oso­bi­ste­go otwar­cia na łaskę każ­de­go dnia. Za Psal­mi­stą wołaj­my: „Daj mi poznać
Two­je dro­gi, Panie, naucz mnie cho­dzić Two­imi ścież­ka­mi, pro­wadź mnie w praw­dzie” (Ps 25,4–6). „Poznać, naucz mnie, pro­wadź” – treść modli­twy mał­żon­ków. „Dwa domy… zbu­do­wa­ne na ska­le i na pia­sku, uka­zu­ją wie­le sytu­acji rodzin­nych, stwo­rzo­nych w wol­no­ści” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 8).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jak prze­ży­ję Adwent? Co się zmie­ni w rodzi­nie? Kto będzie cho­dził na Rora­ty?