Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE UMYWAMY RĄK

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kró­le­stwo Chry­stu­sa jest trans­cen­dent­ne, uni­wer­sal­ne, a tak­że wiecz­ne i nie­prze­mi­ja­ją­ce. Dzi­siej­szy świat, podob­nie jak kie­dyś Piłat, chce sądzić Chry­stu­sa i chce poka­zać nad Nim wła­dzę. Choć­by poprzez two­rze­nie praw pozo­sta­ją­cych w sprzecz­no­ści z Ewan­ge­lią. Współ­cze­sny świat czę­sto chce za wszel­ką cenę żyć tak, jak­by Pana Boga w ogó­le nie było, a jed­no­cze­śnie two­rzy pra­wa, któ­re sta­no­wią ewi­dent­ny zamach na życie dru­gie­go czło­wie­ka, zwłasz­cza tego sła­be­go i bez­bron­ne­go. (…) Kie­dyś Piłat pytał „cóż to jest praw­da?”, a dziś mówi się wprost, że praw­dy nie ma, są tyl­ko nar­ra­cje, kie­ro­wa­ne emo­cja­mi. Stąd mniej lub bar­dziej jaw­na wal­ka z krzy­żem, któ­ry według wie­lu powi­nien znik­nąć z hory­zon­tu życia współ­cze­snych spo­łe­czeństw, bo draż­ni, nie­po­koi, bo u kogoś budzi poczu­cie zło­ści (…). Nie wol­no nam zamy­kać na to wszyst­ko oczu i nie wol­no podej­mo­wać gestu Piła­ta, któ­ry umył ręce. Sta­je­my dzi­siaj przy Chry­stu­sie Kró­lu Wszech­świa­ta jako Jego świad­ko­wie, jako Jego ryce­rze, jako Jego obroń­cy. Nie umy­wa­my od Nie­go naszych rąk. Prze­ciw­nie, (…) odda­je­my Mu chwa­łę i uwiel­bie­nie, bo prze­cież tyl­ko Jemu nale­ży się chwa­ła i moc na wie­ki wie­ków.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta w Kate­drze Wawel­skiej, 25 XI 2018 r.