Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TROSKA O WOLNOŚĆ I WIARĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pano­wa­nie Chry­stu­sa nie ma wymia­ru poli­tycz­ne­go, lecz posia­da cha­rak­ter ducho­wy. Nie opie­ra się ani na bro­ni, ani na prze­mo­cy, opie­ra się na dobro­wol­nie przy­ję­tej miło­ści Jezu­sa. (…) Jezus mówi o kró­le­stwie, ale nie jest to odnie­sie­nie do pano­wa­nia, ale do praw­dy. Chry­stus przy­szedł przy­nieść nowe pano­wa­nie Boże, kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju. Od momen­tu zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa Jego pano­wa­nie roz­prze­strze­nia się na wszyst­kich, któ­rzy wie­rzą. Kto wypeł­nia wolę Bożą, już nale­ży do tego kró­le­stwa. (…) Zada­niem sto­ją­cym dziś przed wier­ny­mi świec­ki­mi jest takie prze­obra­ża­nie insty­tu­cji i sytu­acji spo­łecz­nych, by nie skła­nia­ły one do grze­chu, ale by były pod­da­ne nor­mom spra­wie­dli­wo­ści i miło­ści miło­sier­nej. To odno­wie­nie powo­ła­nia, god­no­ści czło­wie­ka, rodzi­ny, kul­tu­ry, gospo­dar­ki i poli­ty­ki, a tak­że wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej. Taka jest misja świec­kich i taka pozo­sta­nie, dopó­ki świat nie sta­nie się­Bo­ży. Milio­ny chrze­ści­jan odda­ły za Jezu­sa swo­je życie i dalej je dzi­siaj odda­ją. Obec­nie co trzy minu­ty ginie jeden chrze­ści­ja­nin, a dzie­je się tak dla­te­go, że ludzie odpo­wia­da­ją z wdzięcz­no­ścią za miłość Jezu­sa posu­nię­tą do osta­tecz­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta w Poznań­skiej Kate­drze, 25 XI 2018 r.