Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Chrzci­ciel przy­go­to­wy­wał dro­gę dla Pana Jezu­sa. Wzy­wał do nawró­ce­nia, nawią­zu­jąc do pro­ro­ka Iza­ja­sza: „Głos woła­ją­ce­go na pusty­ni: przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go” (Łk 3,4). Św. Paweł w Liście do Fili­pian poda­je nam pro­gram pro­sto­wa­nia ście­żek dla Pana. Ten pro­gram przyj­mu­je każ­dy z osob­na, a jed­no­cze­śnie jest to pro­gram ducho­wej odno­wy dla mał­żeństw i rodzin. „Aby wasza miłość – modli się o to Apo­stoł – dosko­na­li­ła się coraz bar­dziej i bar­dziej… dla oce­ny tego, co lep­sze” (Flp 1,9–10). Cho­dzi nie tyl­ko o to, byśmy mie­li posta­wę mini­ma­li­zmu: „to jesz­cze nie jest grze­chem cięż­kim, a więc może­my to czy­nić, albo tego zanie­chać”. Lub przy­ję­li posta­wę uspra­wie­dli­wia­ją­cą sie­bie poglą­da­mi i czy­na­mi innych ludzi: „dziś inne cza­sy, każ­de mał­żeń­stwo sto­su­je anty­kon­cep­cję”. Trze­ba, byśmy pyta­li Pana Jezu­sa: „co jest lep­sze?”, „w jaki spo­sób może­my Ci słu­żyć coraz lepiej?”. Św. Paweł ma „ufność, że Ten, któ­ry zapo­cząt­ko­wał w was dobre dzie­ło, dokoń­czy go do dnia Chry­stu­sa Jezu­sa” (Flp 1,6). Pro­rok Baruch wzy­wa: „Pod­nieś się… stań na miej­scu wyso­kim… zobacz swe dzie­ci” (Ba 5,5). Adwent poma­ga nam sta­nąć na miej­scu
wyso­kim przez modli­twę, w cza­sie Rorat, uczest­ni­cząc w Eucha­ry­stii, słu­cha­jąc Boże­go sło­wa. „Na miej­scu wyso­kim” – odnaj­du­je­my radość, nadzie­ję, dro­gę do pojed­na­nia z bliź­nim, z mał­żon­kiem, z teścia­mi, z całą rodzi­ną. „Złóż… sza­tę smut­ku i utra­pie­nia” (Ba 5,1). „Para, któ­ra kocha i rodzi życie, jest praw­dzi­wą, żywą figu­rą…, zdol­ną uka­zać Boga Stwór­cę i Zba­wi­cie­la” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 11).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Odnów­my w Adwen­cie poboż­ność maryj­ną – co to zna­czy, że Mary­ja jest Nie­po­ka­la­nie Poczę­ta (8 grud­nia)? Jaki jest sens i cel Rorat? W jaki spo­sób może­my przy­jąć pomoc Maryi, by słu­chać Boże­go sło­wa?