Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZUWAJCIEMÓDLCIE SIĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Nie ma nic pięk­niej­sze­go niż takie praw­dzi­wie dzie­cię­ce odno­sze­nie się do Boga Ojca, ale jed­no­cze­śnie nie ma nic bar­dziej tra­gicz­ne­go niż zatra­ce­nie w sobie poczu­cia dzie­cięc­twa Boże­go. Stąd też Pan Jezus prze­strze­gał swo­ich uczniów przed takim sta­nem ducha, któ­ry nazwał „ocię­ża­ło­ścią ser­ca”. Czło­wie­cze ser­ca mogą bowiem zatra­cić swo­ją wewnętrz­ną wol­ność i cudow­ną zdol­ność miło­wa­nia. Dzie­je się to wte­dy, gdy dadzą się one opa­no­wać przez przy­jem­no­ści zmy­sło­we, któ­re Pan Jezus sym­bo­licz­nie okre­ślił mia­nem „obżar­stwa i pijań­stwa”, oraz przez zbyt­nie zatro­ska­nie pro­ble­ma­mi codzien­no­ści, któ­re nie pozwa­la­ją odpo­wie­dzial­nie myśleć o cze­ka­ją­cych nas spra­wach osta­tecz­nych (por. Łk 21,34–35). (…) Żeby nie ulec tym nie­bez­piecz­nym zja­wi­skom, chrze­ści­ja­nin musi żyć duchem Adwen­tu. Jego ziem­skie piel­grzy­mo­wa­nie powin­no sta­wać się cza­sem czuj­no­ści, ocze­ki­wa­nia i modli­twy. Do takiej wła­śnie posta­wy wzy­wa nas Pan Jezus, woła­jąc: „Czu­waj­cie więc i módl­cie się w każ­dym cza­sie, aby­ście mogli unik­nąć tego wszyst­kie­go, co ma nastą­pić, i sta­nąć przed Synem Czło­wie­czym” (Łk 21,36).

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2018 roku