Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZATRZYMAJ ABORCJĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

„Pra­wo do życia nie jest tyl­ko kwe­stią świa­to­po­glą­du, nie jest tyl­ko pra­wem reli­gij­nym, ale jest pra­wem czło­wie­ka. (…) Naród, któ­ry zabi­ja wła­sne dzie­ci, jest naro­dem bez przy­szło­ści!” – mówił św. Jan Paweł II w 1997 w Kali­szu, pod­czas piel­grzym­ki do Pol­ski. Z wiel­kim bólem widzi­my, że w Pol­sce to pra­wo czło­wie­ka do życia wciąż jest łama­ne. Na stra­ży życia ludz­kie­go stoi sama nauka. Obraz USG poka­zu­je dziec­ko w pierw­szych tygo­dniach życia w łonie mat­ki. Oko­ło 20. dnia po poczę­ciu zaczy­na bić ser­ce dziec­ka, w siód­mym tygo­dniu widać oczy, nos, uszy i war­gi, zaś w 16. tygo­dniu poja­wia­ją się linie papi­lar­ne. Widać jak dziec­ko w łonie mat­ki uśmie­cha się, zie­wa, pła­cze, poru­sza pal­ca­mi u rąk i nóg. Wobec tych fak­tów nauko­wych nie może­my prze­cho­dzić obo­jęt­nie. Minął rok od zło­że­nia pro­jek­tu oby­wa­tel­skie­go „Zatrzy­maj abor­cję”. Pod­pi­sa­ło go ok. 830 tys. osób. Oby­wa­te­le nasze­go kra­ju popie­ra­ją ten pro­jekt, któ­ry wyklu­cza prze­słan­kę euge­nicz­ną. Jest to waż­ny krok w stro­nę ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka.

Frag­ment komu­ni­ka­tu pra­so­we­go ws. ochro­ny życia, 30 XI 2018 r.