Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

W MOCY DUCHA (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Trze­cia Nie­dzie­la Adwen­tu jest wezwa­niem do rado­ści, umac­nia nadzie­ję pokła­da­ną w Bogu. „Nie bój się… niech nie słab­ną twe ręce, Pan, twój Bóg jest pośród cie­bie, On… odno­wi swą miłość” (So 3,16–17). Wie­le jest przy­czyn nasze­go smut­ku, wie­le jest przy­czyn znie­chę­ce­nia i roz­pa­czy w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, osła­bio­na miłość w mał­żeń­stwie, zagro­że­nie roz­pa­dem, cho­ro­ba, zdra­da, skłó­ce­nie człon­ków rodzi­ny, śmierć w rodzi­nie, alko­ho­lizm… Wie­le lęku jest w nas, w rodzi­nie: lęk o mał­żeń­stwo, rodzi­nę, o męża, o żonę, o dzie­ci, szcze­gól­nie, gdy dora­sta­ją. „Pan jest pośród cie­bie, już nie będziesz bała się złe­go” (So 3,15). Iza­jasz pocie­sza: „Będę miał ufność i bać się nie będę” (Iz 12,2); „Pan jest moją mocą… On stał się dla mnie zba­wie­niem” (Iz 12,3). Św. Paweł pisze: „Raduj­cie się zawsze w Panu” (Flp 4,4). Zwróć­my uwa­gę na sło­wa: „zawsze” i „w Panu”. Wie­lu z nas mówi: łatwo się rado­wać, gdy cie­szy­my się zdro­wiem, zgo­dą, pomyśl­no­ścią mate­rial­ną. Ale gdy przy­cho­dzi cier­pie­nie, fizycz­ne i ducho­we, trud­no jest nam zaufać i rado­wać się. Rado­wać się „zawsze” – to łaska i owoc pra­cy nad sobą. Cie­szyć się „w Panu” – to zna­czy opie­ra­jąc się na Bogu, jed­no­ści z Nim i ufa­jąc Bogu we wszyst­kim. „O nic się już zbyt­nio nie tro­skaj­cie” (Flp 4,6). „Zbyt­nio” – pisze św. Paweł, a więc – trze­ba trosz­czyć się i ufać. W Adwen­cie szcze­gól­ną Patron­ką jest Mary­ja, Nie­po­ka­la­na Dzie­wi­ca. Uczy nas posłu­szeń­stwa sło­wu Boże­mu, peł­ne­go zaufa­nia Bożej woli i wypeł­nia­nia zadań zwią­za­nych z naszym powo­ła­niem. Wie­le razy wspo­mi­na­my w Adwen­cie św. Jana Chrzci­cie­la. O Panu Jezu­sie, któ­re­go był Poprzed­ni­kiem, mówił: „Idzie moc­niej­szy ode mnie… On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem” (Łk 3,16). Jest pełen odwa­gi i poko­ry: „Któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów” (Łk 3,16). Św. Jan Chrzci­ciel wzy­wa do dzie­le­nia się tym, co mamy: „Kto ma dwie suk­nie, niech jed­ną da temu, któ­ry nie ma; a kto ma żyw­ność, niech tak samo czy­ni” (Łk 3,11). „Sło­wo Boże nie uka­zu­je się jako sekwen­cja abs­trak­cyj­nych teo­rii, ale jako towa­rzysz dro­gi dla rodzi­ny” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 22).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jak prze­ży­wa­my Adwent w rodzi­nie? Jak przy­go­to­wu­je­my sie­bie i dzie­ci na Boże Naro­dze­nie?