Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: SO 3,14–18A; IZ 12.2–3.4BCD,5–6; FLP 4,4–7; ŁK 3,10–18

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Gdy Jan nauczał nad Jor­da­nem, pyta­ły go tłu­my: Cóż mamy czy­nić? On im odpo­wia­dał: Kto ma dwie suk­nie, niech jed­ną da temu, któ­ry nie ma; a kto ma żyw­ność, niech tak samo czy­ni. Przy­cho­dzi­li tak­że cel­ni­cy, żeby przy­jąć chrzest, i pyta­li Go: Nauczy­cie­lu, co mamy czy­nić? On im odpo­wia­dał: Nie pobie­raj­cie nic wię­cej ponad to, ile wam wyzna­czo­no. Pyta­li Go też i żoł­nie­rze: A my, co mamy czy­nić? On im odpo­wie­dział: Nad nikim się nie znę­caj­cie i niko­go nie uci­skaj­cie, lecz poprze­sta­waj­cie na swo­im żoł­dzie. Gdy więc lud ocze­ki­wał z napię­ciem i wszy­scy snu­li domy­sły w ser­cach co do Jana, czy nie jest on Mesja­szem, on tak prze­mó­wił do wszyst­kich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem. Ma On wie­ja­dło w ręku dla oczysz­cze­nia swe­go omło­tu: psze­ni­cę zbie­rze do spi­chrza, a ple­wy spa­li w ogniu nie­uga­szo­nym. Wie­le też innych napo­mnień dawał ludo­wi i gło­sił dobrą nowi­nę.
ROZWAŻANIE
Jan cie­szył się ogrom­nym auto­ry­te­tem. Wyni­ka­ło to zarów­no z jasne­go prze­ka­zu gło­szo­nych nauk, w któ­rych widać głę­bo­ką tro­skę o czło­wie­ka, o spra­wie­dli­wość, pra­wość i miło­sier­dzie, jak też i ze spo­so­bu życia – nazna­czo­ne­go auten­tycz­ną pro­sto­tą, rady­kal­nym wyrze­cze­niem i modli­twą. Gło­szo­ne nauki i styl życia pro­ro­ka two­rzy­ły har­mo­nij­ną całość. W ten spo­sób Jan stał się wia­ry­god­nym świad­kiem Boga. I tego dziś Kościół potrze­bu­je naj­bar­dziej. Wia­ry­god­nych bisku­pów, wia­ry­god­nych księ­ży, zakon­ni­ków i sióstr zakon­nych, wia­ry­god­nych chrze­ści­jan. O to sta­raj­my się w naszym życiu, o to módl­my się dla ludzi Kościo­ła.

(rs)