Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ADWENT TO CZAS SZCZEGÓLNEGO RACHUNKU SUMIENIA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Czas Adwen­tu jest kolej­nym w naszym życiu pogłę­bie­niem pew­no­ści, że Bóg o nas pamię­ta. Przyj­ście Chry­stu­sa jest naj­więk­szym dowo­dem Bożej pamię­ci o swo­im ludzie, naj­więk­szym dowo­dem Jego miło­ści. Bóg o nas pamię­ta. Każ­dy Adwent to umoc­nie­nie tej pamię­ci, że jest, że czu­wa, że kocha, że się trosz­czy. Ale Adwent jest tak­że cza­sem rachun­ku z pamię­ci ludz­kiej o Bogu. Każ­dy z nas powi­nien uczy­nić taki rachu­nek z wła­snej pamię­ci o Bogu, ale nie może­my pomi­nąć tak­że tego, co dzie­je się z tą pamię­cią w wymia­rze spo­łecz­nym. Jeśli Boga nie ma, jeśli się żyje tak, jak­by Go nie było (…) w miej­sce Boga poja­wia się wszech­moc­ny bożek pie­nią­dza i zysku, a wraz z nim, zgod­nie z logi­ką tego boż­ka, bez­względ­ność w dąże­niu do osią­gnię­cia wła­snych celów. Stąd skraj­ny indy­wi­du­alizm, ego­izm, ide­olo­gia samo­re­ali­za­cji za wszel­ką cenę, a w kon­se­kwen­cji odej­ście od naj­bar­dziej pod­sta­wo­wej ludz­kiej soli­dar­no­ści (…). Adwent to czas umoc­nie­nia się w pamię­ci – poprzez Eucha­ry­stię, któ­ra przy­po­mi­na nam jak Bóg do koń­ca nas umi­ło­wał. Eucha­ry­stia to bez­brzeż­na tajem­ni­ca miło­ści, któ­ra jed­no­cze­śnie jest miło­ścią Bożą two­rzą­cą z nas wspól­no­tę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej z oka­zji
Świę­ta Kup­ca w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie, 9 XII 2018 r.