Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIEPOKALANIE POCZĘTA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nie­po­ka­la­na pra­gnie, aby dzie­ło Jej Syna, przy­no­szą­ce nam zba­wie­nie, nie poszło na mar­ne. Ona sta­je się dla nas zna­kiem
czy­sto­ści wszyst­kie­go, co się z Boga poczę­ło. Tak­że sym­bo­lem nowe­go czło­wie­ka, któ­ry rodzi się w nas, gdy Pan doty­ka w nas swo­ją mocą. Nie­po­ka­la­na – „jedy­na chlu­ba naszej ska­żo­nej natu­ry” – uka­zu­je nam, że isto­ta ludz­kiej god­no­ści leży w cał­ko­wi­tym odda­niu się Bogu. Bez takiej posta­wy nie ma mowy o praw­dzi­wym
kapłań­stwie, zgo­dzie w mał­żeń­stwie i życiu rodzin­nym ani o współ­dzia­ła­niu mię­dzy męż­czy­zna­mi i kobie­ta­mi w spo­łe­czeń­stwie, ani
współ­pra­cy mię­dzy Bogiem i rodzi­ną ludz­ką w dzie­le zba­wie­nia. Dobrze zro­zu­miał to św. Mak­sy­mi­lian Kol­be, odda­jąc Jej sie­bie same­go i całą swą pra­cę. A ogrom dzieł wyko­na­nych przy wspar­ciu Nie­po­ka­la­nej uka­zu­je nam, do cze­go zdol­ny jest czło­wiek, któ­ry zawie­rzył się cał­ko­wi­cie Nie­po­ka­la­nej. Za każ­dym razem, gdy doświad­cza­my naszej kru­cho­ści i ocza­ro­wa­nia złem, może­my zwró­cić się do Niej, a nasze ser­ce otrzy­ma świa­tło i pocie­chę. Rów­nież w pró­bach życia, pośród burz, któ­re gro­żą upad­kiem naszej wie­rze i nadziei, pomyśl­my, że jeste­śmy Jej dzieć­mi i że korze­nie naszej egzy­sten­cji się­ga­ją nie­skoń­czo­nej łaski Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w bazy­li­ce św. Jana w Ber­li­nie, 8 XII 2018 r.