Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: MI 5,1–4A; HBR 10,5–10; ŁK 10,1,39–45

MARYJA JEST MATKĄ OCZEKIWANEGO MESJASZA

W tym cza­sie Mary­ja wybra­ła się i poszła z pośpie­chem w góry do pew­ne­go mia­sta w poko­le­niu Judy. Weszła do domu Zacha­ria­sza i pozdro­wi­ła Elż­bie­tę. Gdy Elż­bie­ta usły­sza­ła pozdro­wie­nie Maryi, poru­szy­ło się dzie­ciąt­ko w jej łonie, a Duch Świę­ty napeł­nił Elż­bie­tę. Wyda­ła ona okrzyk i powie­dzia­ła: Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny jest owoc Two­je­go łona. A skąd­że mi to, że Mat­ka moje­go Pana przy­cho­dzi do mnie? Oto, sko­ro głos Twe­go pozdro­wie­nia zabrzmiał w moich uszach, poru­szy­ło się z rado­ści dzie­ciąt­ko w łonie moim. Bło­go­sła­wio­na jesteś, któ­raś uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana.
ROZWAŻANIE
Jesz­cze jed­no bło­go­sła­wień­stwo. Tym razem wypo­wie­dzia­ne przez kobie­tę. Cho­dzi o tych, któ­rzy uwie­rzy­li. Mary­ja nale­ży od gro­na szczę­śli­wych, któ­rzy uwie­rzy­li. Jezus potwier­dził póź­niej intu­icję Elż­bie­ty, gdy do bło­go­sła­wio­nych zali­czył ludzi, któ­rzy przyj­mu­ją sło­wo Boże i wie­rzą w nie. To bło­go­sła­wień­stwo nie zosta­ło nigdy odwo­ła­ne. Nadal jeste­śmy bło­go­sła­wie­ni, gdy wie­rzy­my, gdy przyj­mu­je­my sło­wo Boże, gdy jeste­śmy sło­wu Boga posłusz­ni.

(rs)