Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZ 750-LECIA ŚMIERCI BŁ. SALOMEI (1268–2018)

Kra­kow­ska wspól­no­ta Sióstr Kla­ry­sek prze­ży­wa wiel­ki jubi­le­usz zwią­za­ny z oso­bą pierw­szej pol­skiej kla­ry­ski. Obcho­dy jubi­le­uszo­we roz­ło­żo­ne zosta­ły na sze­reg nowen­no­wych lat, mie­się­cy, dni. Ten czas sprzy­jał pozna­wa­niu tej wyjąt­ko­wo rady­kal­nej i ducho­wo pięk­nej posta­ci sprzed wie­ków. Salo­mea odkry­ła, że na Miłość odpo­wia­da się miło­ścią: cał­ko­wi­tą, peł­ną odda­nia i rezy­gna­cji z sie­bie.

KSIĄŻĘCY DAR

Malarz nie­okre­ślo­ny, Wizja bł. Salo­mei. Obraz jubi­le­uszo­wy, olej na bla­sze mie­dzia­nej, 1759–1773. Kra­ków, klasz­tor Sióstr Kla­ry­sek

Bł. Salo­mea Pia­stów­na jako pierw­sza na zie­miach pol­skich wstą­pi­ła do II Zako­nu św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, zwa­ne­go wów­czas zako­nem Ubo­gich Pań albo Sióstr Damia­ni­tek (od kaplicz­ki San Damia­no pod Asy­żem). Pierw­sze naśla­dow­czy­nie ide­ałów ewan­ge­licz­nych w duchu asy­skie­go Pove­rel­la – w tym ustron­nym miej­scu Umbrii, w któ­rym św. Fran­ci­szek otrzy­mał od Ukrzy­żo­wa­ne­go Chry­stu­sa sło­wa proś­by o rato­wa­nie Domu Boże­go – utwo­rzy­ły przed ponad 800 laty, pod natchnie­niem św. Kla­ry, pierw­szą żeń­ską wspól­no­tę zakon­ną. Obec­ne obcho­dy kla­riań­skie­go Roku Jubi­le­uszo­we­go w Pol­sce mają wymiar szcze­gól­ny: Sio­stry Kla­ry­ski cele­bru­ją 750. rocz­ni­cę naro­dzin dla nie­ba pierw­szej przed­sta­wi­ciel­ki tej wspól­no­ty zakon­nej w naszym kra­ju. Szcze­gól­nie uro­czy­sty prze­bieg mia­ły obcho­dy jubi­le­uszo­we, któ­re świę­to­wał i jesz­cze do koń­ca 2018 r. kon­ty­nu­uje kra­kow­ski klasz­tor przy ul. Grodz­kiej 54 – będą­cy wspól­no­tą wywo­dzą­cą się od pierw­szej pol­skiej kla­ry­ski.