Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIE LITURGICZNE

Para Pre­zy­denc­ka pod­czas jubi­le­uszo­wej litur­gii w wigi­lię litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia bł. Salo­mei. Kra­ków, kościół św. Andrze­ja Ap.

Szcze­gól­ny, Jubi­le­uszo­wy Rok 750 lat od śmier­ci bł. Salo­mei, trwał od 19 listo­pa­da 2017 do 19 listo­pa­da 2018. Jed­nak na mocy DEKRETU, udzie­lo­ne­go przez papie­ża Fran­cisz­ka, do 31 grud­nia 2018 r. w koście­le Sióstr Kla­ry­sek pw. św. Andrze­ja Ap. moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. Wspól­na modli­twa pod­czas nowen­ny mie­się­cy (od lute­go br.) i nowen­ny dni (10–18 listo­pa­da), w ducho­wej łącz­no­ści z kla­riań­ską wspól­no­tą, zosta­ła zwień­czo­na samą uro­czy­sto­ścią i dzięk­czy­nie­niem za życie, powo­ła­nie i świę­tość bł. Salo­mei.
WIGILIA ŚWIĘTA BŁ. SALOMEI
18 listo­pa­da br. nie­dziel­nej litur­gii w kla­riań­skiej świą­ty­ni, w wigi­lię jubi­le­uszu – ramach uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z pierw­szą pol­ską kla­ry­ską – prze­wod­ni­czył ks. abp Marek Jędra­szew­ski. W wymow­ny spo­sób spo­tka­nie Kościo­ła lokal­ne­go, w oso­bie Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, splo­tło się z obec­no­ścią Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy z Mał­żon­ką i Rodzi­ca­mi. Na powi­ta­nie, w sło­wie wstęp­nym do litur­gii Mszy św., pro­win­cjał kra­kow­skich fran­cisz­ka­nów Marian Gołąb OFM­Conv przy­po­mniał, że bł. Salo­mea połą­czy­ła dwa świa­ty – pań­stwo­wy i kościel­ny. Była księż­ną i kla­ry­ską. „I dziś – pod­kre­ślił prze­ło­żo­ny fran­cisz­kań­skiej wspól­no­ty – po raz dru­gi te dwa świa­ty gro­ma­dzi wokół sie­bie: wła­dzę pań­stwo­wą i kościel­ną”. W homi­lii ks. abp Jędra­szew­ski zauwa­żył, że „histo­ria czło­wie­ka zwią­za­ne­go z krzy­żem Jezu­sa Chry­stu­sa, w oso­bie i życiu bł. Salo­mei, pia­stow­skiej księż­nicz­ki, obja­wi­ła swe nie­zwy­kłe pięk­no”. – Niech Salo­mea – kon­ty­nu­ował głów­ny cele­brans – wybła­ga dla nas łaskę takie­go trwa­nia przy krzy­żu, któ­re daje moc zwy­cię­ża­nia tego wszyst­kie­go, co jest ze świa­ta i co chcia­ło­by nas z nadziei zwy­cię­stwa odrzeć. – W tym duchu sfor­mu­ło­wa­ła swój testa­ment, kie­dy umie­ra­ła 750 lat temu. Uro­czy­stej wigi­lii, jak i obcho­dom całe­go Jubi­le­uszo­we­go Roku towa­rzy­szy­ła nastę­pu­ją­ca Modli­twa w inten­cji Ojczy­zny, za przy­czy­ną świą­to­bli­wej kla­ry­ski: