Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWY HYMN

Sta­ni­sław Wyspiań­ski, Bł. Salo­mea upusz­cza­ją­ca z rąk ksią­żę­cą koro­nę w oto­cze­niu lilii sym­bo­li­zu­ją­cych czy­stość, witraż, proj. 1897–1902, wyk. Inns­bruck 1899–1904. Kra­ków, pre­zbi­te­rium bazy­li­ki oo. Fran­cisz­ka­nów (Fot. A. Woj­nar)

Bło­go­sła­wio­na Salo­mea Pia­stów­na (1211/12–1268) pocho­dzi­ła z ksią­żę­ce­go rodu. Odrzu­ci­ła koro­nę kró­lew­ską i wybra­ła ubó­stwo. Idąc śla­dem św. Ojca Fran­cisz­ka i św. Kla­ry, zosta­ła pierw­szą pol­ską kla­ry­ską. Jej wyjąt­ko­wa oso­bo­wość i histo­ria życia rów­nież dziś może stać się inspi­ra­cją w odkry­wa­niu swo­je­go miej­sca i powo­ła­nia w życiu, a przede wszyst­kim w Ser­cu Boga.

CHOĆ TYLE WIEKÓW

Choć tyle wie­ków od Cie­bie nas dzie­li,
Nasza Patron­ko, świę­ta Salo­meo!
Wraz z anio­ła­mi w nie­bie szczę­śli­wa,
O Tobie pamięć wciąż żywa! * W Pol­sce wciąż jest żywa!
Jesteś dziś dla nas i chlu­bą, i chwa­łą,
Cen­nym klej­no­tem w pia­stow­skiej koro­nie,
Wszyst­kich roda­ków ozdo­bą wspa­nia­łą
I dro­gą per­łą w świę­tych gro­nie! * W pol­skich świę­tych gro­nie!
O lilio bia­ła, coś na naszej zie­mi
Zakwi­tła bla­skiem cno­ty i pięk­no­ści,
Ty się modli­twą wstaw za Pol­ską całą,
By kwi­tła nadzie­ją i wia­rą. * Miło­ścią i wia­rą. (…)
O pol­ska księż­no, wdo­wo i kla­ry­sko
Przy­lgnę­łaś ser­cem do Boga same­go;
Tyś opu­ści­ła świa­to­we rado­ści,
Uproś nam świę­tość życia. * Świę­tość życia swe­go.
Módl się za naród, za Ojczy­znę – Pol­skę,
Wspie­raj nas w wal­ce swy­mi modli­twa­mi.
Otocz swe dzie­ci płasz­czem miło­sier­dzia,
Umi­ło­wa­na Salo­meo, * Wsta­wiaj się za nami.
Frag­ment hym­nu jubi­le­uszo­we­go (Opra­co­wa­nie tek­stu Sio­stry Kla­ry­ski, muzy­ka Piotr Pał­ka) Kra­ków, 7 listo­pa­da 2017 r.