Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PRZYWILEJ ODPUSTU JUBILEUSZOWEGO

DEKRET

Bło­go­sła­wio­na Salo­mea Pia­stów­na kon­tem­plu­ją­ca Mat­kę Bożą z Dzie­ciąt­kiem, olej, ok. 1847. Kra­ków, klasz­tor oo. Fran­cisz­ka­nów (Fot. Archi­wum oo. Fran­cisz­ka­nów)

Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska, dla pogłę­bie­nia wia­ry wier­nych i zba­wie­nia dusz, na mocy spe­cjal­nych upraw­nień, udzie­lo­nych jej przez świę­te­go w Chry­stu­sie Ojca i nasze­go Pana, z Bożej Opatrz­no­ści papie­ża Fran­cisz­ka, zwa­żyw­szy na nie­daw­no przed­ło­żo­ne proś­by Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go, arcy­bi­sku­pa, metro­po­li­ty kra­kow­skie­go, razem z ksie­nią kra­kow­skie­go klasz­to­ru Sióstr Kla­ry­sek, pod wezwa­niem świę­te­go Andrze­ja Apo­sto­ła, w roku jubi­le­uszo­wym bło­go­sła­wio­nej Salo­mei, któ­ra jako pierw­sza w Pol­sce przy­ję­ła regu­łę kla­ry­sek, łaska­wie udzie­la z nie­biań­skich zaso­bów Kościo­ła odpu­stu zupeł­ne­go, pod zwy­kły­mi warun­ka­mi (sakra­men­tal­na spo­wiedź, eucha­ry­stycz­na Komu­nia i modli­twa w inten­cji Ojca Świę­te­go), któ­ry mogą zyskać sio­stry i wie­rzą­cy w Chry­stu­sa, szcze­rym ser­cem skru­sze­ni i pobu­dze­ni miło­ścią, aż do dnia 31 grud­nia 2018 r. mogą go tak­że ofia­ro­wać, jako wspar­cie, za dusze wier­nych prze­by­wa­ją­cych w czyść­cu, jeśli­by nawie­dzi­li w for­mie piel­grzym­ki kra­kow­ski kościół św. Andrze­ja Apo­sto­ła i tam uczest­ni­czy­li w jubi­le­uszo­wych obrzę­dach i oko­licz­no­ścio­wych nabo­żeń­stwach – o czym już wspo­mnia­no w przed­ło­żo­nej proś­bie – oraz poboż­nie uczest­ni­czy­li lub przy­naj­mniej przed reli­kwia­mi Bło­go­sła­wio­nej Salo­mei przez odpo­wied­ni czas odda­wa­li się poboż­nym
roz­wa­ża­niom, zakoń­czo­nych modli­twą Pań­ską, wyzna­niem wia­ry oraz wezwa­nia­mi do NMP, św. Andrze­ja Apo­sto­ła i bło­go­sła­wio­nej Salo­mei. Oso­by star­sze, cho­rzy i wszy­scy, któ­rzy z powo­du waż­nej przy­czy­ny nie mogą wyjść z domu, rów­nież będą mogli zyskać odpust zupeł­ny, wzbu­dziw­szy żal za grze­chy i posta­no­wie­nie, sko­ro tyl­ko będzie to moż­li­we, wypeł­nie­nia trzech zwy­czaj­nych warun­ków, jeśli­by do obcho­dów jubi­le­uszo­wych, w spo­sób ducho­wy, przy­łą­czy­li się, ofia­ro­waw­szy miło­sier­ne­mu Bogu modli­twy i swo­je bole­ści lub nie­wy­go­dy wła­sne­go życia. Zatem, żeby przy­stą­pie­nie do otrzy­ma­nia Boże­go prze­ba­cze­nia, za pośred­nic­twem klu­czy Kościo­ła, było łatwiej­sze dla paster­skiej miło­ści, ta Peni­ten­cja­ria usil­nie pro­si, aby kapła­ni wypo­sa­że­ni w odpo­wied­nie wła­dze do słu­cha­nia spo­wie­dzi, gor­li­wie i z zapa­łem odda­wa­li się spra­wo­wa­niu sakra­men­tu poku­ty. Niniej­szy dekret w cało­ści waż­ny jest przez cały Rok Jubi­le­uszo­wy bło­go­sła­wio­nej Salo­mei. Bez wzglę­du na wszel­kie inne prze­ciw­ne posta­no­wie­nia. Rzym, w sie­dzi­bie Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej, dnia 8 stycz­nia, Roku Pań­skie­go 2018. Mau­rus Pia­cen­za peni­ten­cjarz więk­szy Krzysz­tof Nykiel sekre­tarz /= regens/