Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PRZYWILEJ ODPUSTU JUBILEUSZOWEGO

DEKRET

Błogosławiona Salomea Piastówna kontemplująca Matkę Bożą z Dzieciątkiem, olej, ok. 1847. Kraków, klasztor oo. Franciszkanów (Fot. Archiwum oo. Franciszkanów)

Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia wiary wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień, udzielonych jej przez świętego w Chrystusie Ojca i naszego Pana, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, zważywszy na niedawno przedłożone prośby Najprzewielebniejszego Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa, metropolity krakowskiego, razem z ksienią krakowskiego klasztoru Sióstr Klarysek, pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, w roku jubileuszowym błogosławionej Salomei, która jako pierwsza w Polsce przyjęła regułę klarysek, łaskawie udziela z niebiańskich zasobów Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, eucharystyczna Komunia i modlitwa w intencji Ojca Świętego), który mogą zyskać siostry i wierzący w Chrystusa, szczerym sercem skruszeni i pobudzeni miłością, aż do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą go także ofiarować, jako wsparcie, za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, jeśliby nawiedzili w formie pielgrzymki krakowski kościół św. Andrzeja Apostoła i tam uczestniczyli w jubileuszowych obrzędach i okolicznościowych nabożeństwach – o czym już wspomniano w przedłożonej prośbie – oraz pobożnie uczestniczyli lub przynajmniej przed relikwiami Błogosławionej Salomei przez odpowiedni czas oddawali się pobożnym
rozważaniom, zakończonych modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do NMP, św. Andrzeja Apostoła i błogosławionej Salomei. Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z powodu ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, również będą mogli zyskać odpust zupełny, wzbudziwszy żal za grzechy i postanowienie, skoro tylko będzie to możliwe, wypełnienia trzech zwyczajnych warunków, jeśliby do obchodów jubileuszowych, w sposób duchowy, przyłączyli się, ofiarowawszy miłosiernemu Bogu modlitwy i swoje boleści lub niewygody własnego życia. Zatem, żeby przystąpienie do otrzymania Bożego przebaczenia, za pośrednictwem kluczy Kościoła, było łatwiejsze dla pasterskiej miłości, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w odpowiednie władze do słuchania spowiedzi, gorliwie i z zapałem oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty. Niniejszy dekret w całości ważny jest przez cały Rok Jubileuszowy błogosławionej Salomei. Bez względu na wszelkie inne przeciwne postanowienia. Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 stycznia, Roku Pańskiego 2018. Maurus Piacenza penitencjarz większy Krzysztof Nykiel sekretarz /= regens/