Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RADUJMY SIĘ!

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dla­cze­go mamy się rado­wać? Wła­śnie dla­te­go, że Adwent się już koń­czy. Czas ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana powo­li dobie­ga koń­ca. I nawet fio­let szat litur­gicz­nych, któ­ry przy­wdzie­wa się w pierw­szą nie­dzie­lę Adwen­tu, wła­śnie w tę nie­dzie­lę słab­nie, przyj­mu­jąc odcień różu. A wszyst­ko dla­te­go, że ponad czas tęsk­no­ty poja­wia się pro­myk nadziei – to już nie­wie­le dni, by rado­wać się tym, iż zaczną się świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Naj­waż­niej­sze jest to (…), że z tego Świa­tła, któ­rym jest Jezus Chry­stus, chce­my zaczerp­nąć świa­tło dla sie­bie samych – dla każ­dej i każ­de­go z nas. Wię­cej, pra­gnie­my, by to świa­tło, któ­re już mamy, prze­ka­zać dalej. Aby coraz wię­cej ludzi było ogar­nię­tych tą świa­tło­ścią, któ­ra po raz pierw­szy zaist­nia­ła na zie­mi w cudow­ną noc Boże­go Naro­dze­nia. Maleń­ki Jezus, któ­ry jest Świa­tłem, obda­rza nas poko­jem, któ­re­go świat dać nie może: poko­jem ser­ca, poko­jem czy­ste­go sumie­nia. Ten pokój jest sym­bo­li­zo­wa­ny przez świa­tło zapa­lo­ne w Betle­jem w miej­scu, gdzie naro­dził się Pan Jezus.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w Kate­drze Wawel­skiej z prze­ka­za­niem Betle­jem­skie­go Świa­tła Poko­ju, 16 XII 2018 r.