Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzicielskie Świadczenie „Mama 4 Plus”

"Mama 4 plus"/rys. J. Socha

Przy oka­zji usta­wy o rodzi­ciel­skim świad­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cym „Mama 4 plus”, przy­po­mnia­łem sobie, jak przed 20 laty wal­czy­li­śmy w Sej­mie w ramach Akcji Wybor­czej Soli­dar­ność o podob­ne roz­wią­za­nie.

Uda­ło nam się wów­czas powo­łać sej­mo­wą Komi­sję Rodzi­ny, bo takiej nie było, opra­co­wa­li­śmy „Raport o sytu­acji pol­skich rodzin”, wszyst­ko to jed­nak spo­ty­ka­ło się ze sprze­ci­wem posłów czy to Unii Wol­no­ści czy SLD. Oczy­wi­ście świad­cze­nia eme­ry­tal­ne­go dla matek wycho­wu­ją­cych czwór­kę dzie­ci, ani żad­ne­go podob­ne­go nie uda­ło się wów­czas uchwa­lić. Nie­ste­ty, już wów­czas toczył się na Zacho­dzie dosłow­nie walec wal­ki z rodzi­ną, wyra­ża­ją­cy się w uchwa­la­niu ustaw anty­ro­dzin­nych, anty­mał­żen­skich, a nawet anty­ludz­kich. Kon­se­kwen­cją jest obec­ne roz­bi­cie rodzin, zapaść demo­gra­ficz­na w Euro­pie, zwłasz­cza tej boga­tej, Zachod­niej.

Mamy w Pol­sce już wie­le roz­wią­zań pro­ro­dzin­nych, jak np. „beci­ko­we”, dłuż­sze urlo­py macie­rzyń­skie, jest fun­dusz ali­men­ta­cyj­ny, są świad­cze­nia dla osób nie­peł­no­spraw­nych, jest doży­wia­nie dzie­ci w szko­łach, pomoc mate­rial­na dla ubo­gich kobiet w cią­ży, finan­so­we wspar­cie rodzin w naby­ciu wła­sne­go miesz­ka­nia, są w kar­cie dużej rodzi­ny ulgi komu­ni­ka­cyj­ne, ulgi w korzy­sta­niu z insty­tu­cji kul­tu­ral­nych, spor­to­wych, a przede wszyst­kim jest pro­gram 500 plus, „Maluch plus”, Miesz­ka­nie plus czy „Dobry start”… Wszyst­kie sta­no­wią pakiet zachę­ca­ją­cy Pola­ków do zakła­da­nia rodzin, do rodzi­ciel­stwa. W obli­czu fak­tu, że jeste­śmy jed­nym z naj­szyb­ciej sta­rze­ją­cych się spo­łe­czeństw w Euro­pie, pro­ro­dzin­ne dzia­ła­nia rzą­du są szcze­gól­nie cen­ne i waż­ne.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Cze­sław Rysz­ka