Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina bastionem normalności

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Jeste­śmy świad­ka­mi róż­nych opcji zjed­no­cze­nio­wych UE. W ostat­nim cza­sie nasi­li­ły się te ate­istycz­ne i ate­izu­ją­ce, mark­si­stow­skie, któ­rych patro­nem jest wło­ski komu­ni­sta Altie­ro Spi­nel­li. Jeste­śmy nawet zasko­cze­ni tym, że lide­rzy współ­cze­snej UE poszli w kie­run­ku pra­wie że woju­ją­ce­go ate­izmu. Dano też przy­stęp bar­dzo groź­nej ide­olo­gii gen­der, któ­ra w swo­ich korze­niach jest anty­chrze­ści­jań­ska i sta­je jak­by prze­ciw obja­wie­niu Boże­mu, zawar­te­mu w Piśmie Świę­tym Sta­re­go i Nowe­go Testa­men­tu.

Neo­mark­si­ści idą ze swo­imi prze­słan­ka­mi ide­olo­gicz­ny­mi przez insty­tu­cje unij­ne i poszcze­gól­nych państw – te prze­słan­ki uzy­sku­ją cha­rak­ter praw­ny i sta­je się nawet moż­li­we, że w Euro­pie może zaist­nieć sytu­acja prze­śla­do­wań chrze­ści­jan, bo nie­któ­re z zarzą­dzeń UE mogą zawie­rać pew­ne klau­zu­le kar­ne. Innym narzę­dziem, któ­rym posłu­gu­je się UE, są fun­du­sze euro­pej­skie. Jeże­li jakieś pań­stwo nie chcia­ło­by się zasto­so­wać do prze­pi­sów unij­nych, to sank­cją jest ode­bra­nie mu tych fun­du­szy. A jest to prze­cież dla wie­lu kra­jów bar­dzo waż­ne, bo zosta­ły­by pozba­wio­ne dużych kwot finan­so­wych, potrzeb­nych na zabez­pie­cze­nie kra­jo­wej gospo­dar­ki czy róż­nych opcji kul­tu­ral­nych.

Euro­pa Chri­sti”, o któ­rą wal­czy­my, to Euro­pa nor­mal­no­ści. Moż­na nawet powie­dzieć, że „Euro­pa nor­mal­no­ści” jest jakimś syno­ni­mem „Euro­py Chri­sti”. Euro­pa bowiem zawsze żyła swo­ją tra­dy­cją, któ­ra ma pocho­dze­nie ewan­ge­licz­ne. Kościół Chry­stu­so­wy budo­wał zrę­by kul­tu­ry euro­pej­skiej, a Boże obja­wie­nie jest opar­te na pra­wach natu­ry. Podob­nie jest z Deka­lo­giem, w któ­rym nie ma nic, co było­by sprzecz­ne z porząd­kiem natu­ral­nym. Wia­ra reli­gij­na rów­nież jest zgod­na z natu­rą – uwie­rze­nie komuś jest tak­że spo­so­bem pozna­nia. Nie jest zatem moż­li­we życie bez wia­ry

Gdy cho­dzi o aktu­al­ne dzia­ła­nia Ruchu „Euro­pa Chri­sti”, to w tym roku podej­mu­je­my spra­wę rodzi­ny, któ­ra jest dziś naj­bar­dziej zagro­żo­na w Euro­pie, m.in. tzw. kar­tą LGBT, któ­rą tak moc­no lan­su­je lob­by homo­sek­su­al­ne w Pol­sce. Kon­gres Ruchu „Euro­pa Chri­sti” 2019 podej­mu­je jako pew­ną pro­po­zy­cję pozy­tyw­ną dla rodzi­ny – Kar­tę Praw Rodzi­ny, wyda­ną w 1983 r., któ­rej ini­cja­to­rem był św. Jan Paweł II. Jest bar­dzo wie­le spraw do wła­ści­we­go usta­wie­nia w naszym spo­so­bie myśle­nia, by nie ulec napo­ro­wi ano­ma­lii współ­cze­sno­ści. Trze­ba też zmie­rzyć się z tzw. poli­tycz­ną popraw­no­ścią euro­pej­ską, czy­li nie dać się oma­mić temu, co gło­szą unij­ni pro­pa­ga­to­rzy, i brać pod  uwa­gę wie­lu fak­tów groź­nych dla naszej przy­szło­ści, jak  choć­by to, że Euro­pa sta­ła się kon­ty­nen­tem ludzi sta­rych.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś