Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina to najświętsze miejsce na ziemi

ks. bp. Edward Janiak Biskup Kaliski

Histo­ria zba­wie­nia jest histo­rią rodzin roz­po­czy­na­ją­cą się od pierw­szych mał­żon­ków, któ­rym Bóg bło­go­sła­wił darem płod­no­ści, naka­zu­jąc zalud­nić zie­mię i uczy­nić sobie ją pod­da­ną. (…) Mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ode­gra­ło bar­dzo waż­ną rolę w histo­rii zba­wie­nia. Nigdy nie dość pod­kre­śla­nia praw­dy, że Syn Boży przy­jął natu­rę ludz­ką z Maryi Dzie­wi­cy, któ­ra była poślu­bio­na Józe­fo­wi. Stąd mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ści­śle łączy się z miste­rium zba­wie­nia, a zwią­zek mał­żeń­ski przez to dozna­je wynie­sie­nia do wyjąt­ko­wej god­no­ści. (…) Mał­żeń­stwo Maryi i Józe­fa ukie­run­ko­wa­ne było na wycho­wa­nie potom­stwa. Bóg wyzna­czył Maryi i Józe­fo­wi dro­gę życia mał­żeń­skie­go, aby przez wycho­wa­nie Jezu­sa osią­gnę­li dosko­na­łość i świę­tość. Ten sam porzą­dek nale­ży zacho­wać i dziś. (…) Dzię­ki wypeł­nia­niu tego zada­nia mał­żon­ko­wie wza­jem­nie sobie dopo­ma­ga­jąc doj­rze­wa­ją i uświę­ca­ją się. Mał­żeń­stwo, któ­re uchy­la­ło­by się od rodzi­ciel­stwa, tak­że tego ducho­we­go, nie jest związ­kiem opar­tym na obu­stron­nej miło­ści, lecz na płyt­kim ego­izmie, któ­ry jest tok­sycz­nym źró­dłem, skut­ku­ją­cym roz­pa­dem zbyt wie­lu mał­żeństw. Z bólem ser­ca musi­my stwier­dzić, że dzi­siaj mło­dzi ludzie nawet z bła­hej przy­czy­ny roz­cho­dzą się, a naj­bar­dziej cier­pią dzie­ci. (…) Tutaj spo­ty­ka­ją się mło­dzi ludzie, któ­rzy szu­ka­ją part­ne­ra czy part­ner­ki na całe życie. Przy­cho­dzą do św. Józe­fa jako opie­ku­na rodzi­ny, aby zna­leźć dru­gą poło­wę, by reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie. Są już mał­żeń­stwa, któ­re pozna­ły się w Sank­tu­arium św. Józe­fa, a w maju odbę­dzie się kolej­ny ślub.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Naro­do­wym Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 19 II 2019 r.

ks. bp. Edward Janiak
Biskup Kali­ski