Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Bernadety — Wizjonerka z Lourdes

Rok św. Bernadety/fot. Z. Kiresztura

Sank­tu­arium u stóp Pire­ne­jów fran­cu­skich roz­sła­wi­ła oso­ba skrom­nej, 14-let­niej paster­ki Ber­na­de­ty Soubi­ro­us, któ­rej Mat­ka Boża obja­wi­ła się 18 razy. W czym tkwi sekret jej życia? Choć wie­lu ludziom woda ze źró­dła w Lour­des przy­no­si­ła cud uzdro­wie­nia, mia­ła świa­do­mość, że ta łaska nie jest dla niej. Zmar­ła 140 lat temu, w wie­ku 35 lat, pomna na sło­wa Pięk­nej Pani: „Nie obie­cu­ję ci szczę­ścia na tym świe­cie, lecz w innym”.

Na dro­dze sła­wy i cier­pie­nia

Uro­dzi­ła się przed 175 laty, 7 stycz­nia 1844 r., jako pierw­sze dziec­ko ubo­gie­go, wów­czas 37-let­nie­go mły­na­rza Fra­nço­is Soubi­ro­us i 19-let­niej Louise z domu Caste­rót. Opie­ko­wa­ła się młod­szym rodzeń­stwem (z ośmior­ga kolej­nych dzie­ci, okres wcze­sne­go dzie­ciń­stwa prze­ży­ła jej sio­stra i trzech bra­ci) i dzieć­mi swo­jej mat­ki chrzest­nej Ber­na­de­ty – po któ­rej otrzy­ma­ła swo­je imię. Od uro­dze­nia cier­pia­ła na ast­mę, któ­rej ata­ki spo­tę­go­wa­ne były trud­ny­mi  warun­ka­mi miesz­ka­nio­wy­mi rodzi­ny. Nawet prze­no­si­ny do rów­nie nie­zdro­we­go miej­sca Le Cachot – ciem­ne­go i wil­got­ne­go, któ­re wcze­śniej było wię­zie­niem miej­skim – nie roz­wią­za­ło rodzin­nych trud­no­ści mate­rial­nych.

Boże­na Weber

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.