Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rozdział państwa i kościoła

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W ostat­nim cza­sie dys­ku­tu­je się w mediach na temat koniecz­no­ści wpro­wa­dze­nia roz­dzia­łu Pań­stwa i Kościo­ła. Dys­ku­sja ta wyda­je się być wyni­kiem jakie­goś nie­po­ro­zu­mie­nia, gdyż roz­dział ten jest zagwa­ran­to­wa­ny w Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej, jak rów­nież w Kon­kor­da­cie. Odpo­wia­da temu tak­że stan fak­tycz­ny, tzn. wza­jem­na nie­za­leż­ność insty­tu­cji Pań­stwa i Kościo­ła. Trud­no przy­pusz­czać, aby uczest­ni­cy publicz­nej deba­ty nie posia­da­li wie­dzy na ten temat. Stąd wyda­je się, że jeśli pro­po­no­wa­na jest zmia­na typu rela­cji Pań­stwo – Kościół, to raczej cho­dzi tu nie tyle o doko­na­nie sepa­ra­cji, co o suge­stię zmia­ny mode­lu sepa­ra­cji. Wpro­wa­dzo­ny po latach prze­śla­do­wa­nia Kościo­ła w cza­sach komu­ni­zmu model nazy­wa­ny jest dzi­siaj przy­ja­zną sepa­ra­cją. Prze­wi­du­je on – zgod­nie z zapi­sa­mi Kon­sty­tu­cji RP – że: „Sto­sun­ki mię­dzy pań­stwem a kościo­ła­mi i inny­mi związ­ka­mi wyzna­nio­wy­mi są kształ­to­wa­ne na zasa­dach posza­no­wa­nia ich auto­no­mii oraz wza­jem­nej nie­za­leż­no­ści każ­de­go w swo­im zakre­sie, jak rów­nież współ­dzia­ła­nia dla dobra czło­wie­ka i dobra wspól­ne­go” (art. 25 ust 3). (…) Mam świa­do­mość, że zbli­ża się kam­pa­nia wybor­cza i par­tie poli­tycz­ne poszu­ku­ją tema­tów, któ­re uwy­raź­ni­ły­by ich pozy­cję na sce­nie poli­tycz­nej. Pro­szę jed­nak, aby w tę doraź­ną wal­kę nie wcią­ga­no Kościo­ła kato­lic­kie­go.

Frag­ment komu­ni­ka­tu nt. dys­ku­sji o roz­dzia­le Pań­stwa i Kościo­ła, 11 I 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski