Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rozpoznać znaki czasu

Ks. abp. Marek Jędraszewski

W homi­lii inau­gu­ru­ją­cej swój pon­ty­fi­kat Jan Paweł II mówił o koniecz­no­ści modli­twy za misje, by Ewan­ge­lia dotar­ła do wszyst­kich ludzi. Papież pro­sił wte­dy tak­że, by nie bać się i otwo­rzyć drzwi Chry­stu­so­wi. Wszy­scy powin­ni przy­jąć Dobrą Nowi­nę, bo dzię­ki temu zyska­ją i zro­zu­mie­ją sens swe­go ist­nie­nia na Zie­mi. (…) W świe­tle Sobo­ru Waty­kań­skie­go II dzia­łal­ność misyj­na jest obo­wiąz­kiem Kościo­ła. Tę myśl pogłę­bił św. Paweł VI w adhor­ta­cji apo­stol­skiej Evan­ge­lii nun­tian­di, stwier­dza­jąc że obo­wią­zek ewan­ge­li­za­cji to łaska i powo­ła­nie Kościo­ła. (…) Kościół nie może poprze­stać na admi­ni­stro­wa­niu, ale powi­nien być w „sta­nie misji” i mieć w sobie misyj­ne­go ducha. Chry­stus ofia­ro­wu­je komuś swo­ją przy­jaźń nie po to, by trwał w samo­za­do­wo­le­niu. Być przy­ja­cie­lem Jezu­sa zna­czy iść za nim, bo On jest Praw­dą. Iść jego dro­gą, ponie­waż On jest Dro­gą i w ten spo­sób dążyć do peł­ni życia. Koniecz­na jest odwa­ga, by wycho­dzić ze zmur­sza­łych struk­tur, otwie­rać się i żyć rado­ścią gło­sze­nia Ewan­ge­lii. (…) Roz­po­znać zna­ki cza­su. Roz­po­znać to, co Pan Bóg mówi do nas dzi­siaj. Roz­po­znać je w świe­tle Ewan­ge­lii i naucza­nia Kościo­ła – oto cią­gle aktu­al­ne i waż­ne wezwa­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dla kle­ry­ków kra­kow­skich semi­na­riów z oka­zji Nad­zwy­czaj­ne­go Mie­sią­ca Misyj­ne­go w Koście­le Powszech­nym, 26 X 2019 r.