Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

ŚDM Panama 2019

SDM /Fot. E. Mazur

W dniach 22–27 stycz­nia br. w Pana­mie odbę­dą się 34. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem wybie­ra się ok. 350 tys. mło­dych ludzi ze 155 państw świa­ta. Towa­rzy­szyć im będzie 400 bisku­pów. Tema­tem spo­tka­nia, wyzna­czo­nym przez Papie­ża, są sło­wa Mat­ki Bożej, zaczerp­nię­te z Ewan­ge­lii wg św. Łuka­sza: „Oto Ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według sło­wa twe­go” (Łk 1,38).

Po raz ostat­ni mło­dzi kato­li­cy z całe­go świa­ta spo­tka­li się w Kra­ko­wie, w lip­cu 2016 roku. To wte­dy, w Brze­gach papież Fran­ci­szek ogło­sił, że gospo­da­rzem kolej­nych ŚDM będzie Pana­ma. Stycz­nio­wy ter­min został wybra­ny roz­waż­nie. W Ame­ry­ce Środ­ko­wej sty­czeń jest mie­sią­cem let­nim, taki kli­mat sprzy­ja orga­ni­zo­wa­niu wyda­rzeń ple­ne­ro­wych. Ponad­to orga­ni­za­cja ŚDM na począt­ku roku kalen­da­rzo­we­go wią­że się z roz­po­czę­ciem waka­cji przez uczniów i stu­den­tów w kra­jach Ame­ry­ki Cen­tral­nej. W Pana­mie okres przy­go­to­wań do ŚDM będzie cza­sem odna­wia­nia maryj­nej poboż­no­ści, któ­ra towa­rzy­szy od począt­ku ist­nie­nia wspól­no­cie Kościo­ła na kon­ty­nen­cie ame­ry­kań­skim. Mat­ka Boża Star­sza (San­ta Maria la Anti­gua) – Patron­ka Pana­my – będzie jed­ną z głów­nych posta­ci spo­tka­nia mło­dych.

Hymn, modli­twa i logo

Orga­ni­za­to­rzy Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży ogło­si­li kon­kurs na hymn i logo spo­tka­nia mło­dych. Kon­kurs miał cha­rak­ter lokal­ny, aby dać szan­sę wypro­mo­wa­nia uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w Pana­mie. Autor­ką zwy­cię­skie­go pro­jek­tu zosta­ła stu­dent­ka archi­tek­tu­ry Ambar Calvo. W swo­jej pra­cy stwo­rzy­ła sty­li­zo­wa­ny zarys Kana­łu Panam­skie­go na tle gra­nic tego kra­ju, krzyż oraz postać Maryi z pię­cio­ma gwiaz­da­mi nad Jej gło­wą, a wszyst­ko to uję­te w kształt ser­ca. Każ­dym spo­tka­niom ŚDM towa­rzy­szy spe­cjal­na modli­twa i hymn. W tym roku tytu­łem hym­nu są sło­wa: „Hága­se en mí según tu Pala­bra” – sło­wa Maryi: „Niech Mi się sta­nie według sło­wa Twe­go”. Auto­rem hym­nu jest Panam­czyk Abdiel Jiménez. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży to wyda­rze­nie  mię­dzy­na­ro­do­we, dla­te­go hymn będzie śpie­wa­ny w wie­lu języ­kach.

Joan­na Bana­sik

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.