Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Serce Boga-Człowieka objawia się sercom ludzkim

ks. bp Jan Zając Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Adwen­to­wa dro­ga dopro­wa­dzi­ła nas do żłób­ka i ołta­rza. Weszli­śmy w Świę­tą Noc, aby w zna­ku żłób­ka prze­żyć tajem­ni­cę Ewan­ge­lii. Ser­ce żłób­ka zaczy­na bić, gdy skła­da­my w nim figur­kę Pana Jezu­sa. I oto w tej chwi­li ser­ce Boga-Czło­wie­ka obja­wia się ser­com ludz­kim i wyzna­je naszym ser­com: „Przy­cho­dzę do Was w posta­ci dziec­ka – i jak każ­de dziec­ko dopra­szam się miej­sca wśród Was. Przede wszyst­kim miej­sca w Waszych ser­cach… Dopra­szam się dobro­ci, dopra­szam się ser­decz­nych deli­kat­nych rąk… Jako dziec­ko jestem sła­by i kru­chy, jestem bez­rad­ny… We wszyst­kim jestem zmu­szo­ny liczyć na Was, na dobroć Wasze­go ser­ca i na Waszą mądrość. Przy­cho­dzą do Was w ten spo­sób, ponie­waż uwa­żam, że w takim ukła­dzie będzie Wam łatwiej przyjść do mnie i zawrzeć ze mną przy­mie­rze. Wiem, że jeste­ście grzesz­ni­ka­mi i przy­cho­dzę, pomi­mo że nimi jeste­ście, i dla­te­go że nimi jeste­ście. Chcę się wśród Was naro­dzić, tak jak rodzą się Wasze dzie­ci… Chcę wśród Was żyć i wko­rze­nić się w ludz­ką rodzi­nę… Chcę być jako jeden z Was, rosnąć pośród Was i żyjąc z Wami. (…) Każ­dy z nas jest wezwa­ny, by drżą­cą ręką dotknąć tego cudu dobro­ci i miło­ści. Idź­my zatem na spo­tka­nie z Jezu­sem z ser­cem św. Jana Paw­ła II, któ­ry głę­bo­ko wie­rzył, że każ­da Eucha­ry­stia jest Bożym Naro­dze­niem. Miłość miło­sier­na, któ­rą przy­no­si na zie­mię Jed­no­ro­dzo­ny Syn Boży, w Komu­nii Świę­tej wypeł­nia nasze ser­ca – rodzi się w nas. Idzie­my do żłób­ka – ołta­rza z ser­cem św. sio­stry Fau­sty­ny, któ­ra tu w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach dozna­ła rado­ści, o czym napi­sa­ła w „Dzien­nicz­ku”: „W cza­sie Paster­ki ujrza­łam małe Dzie­ciąt­ko Jezus w Hostii – Duch mój pogrą­żył się w Nim… Choć mała Dzie­ci­na, jed­nak maje­stat Jego prze­nik­nął moją duszę. Głę­bo­ko mnie prze­nik­nę­ła ta tajem­ni­ca – to wiel­kie uni­że­nie Boga. To nie­po­ję­te Jego wynisz­cze­nie. Całe świę­ta żywe mi to było w duszy”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej Paster­skiej w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia, 25 XII 2019 r.

ks. bp Jan Zając
Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej