Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sercem ma być żywy Jezus

Dro­ga życia kon­se­kro­wa­ne­go może być dra­ma­tycz­na, gdy duch świa­ta łamie klau­zu­rę strze­gą­cą ser­ce. W takiej sytu­acji zdol­ność do poświę­ce­nia i ofia­ry prze­gry­wa z wygo­dą i ocię­ża­ło­ścią, a poko­ra i szu­ka­nie woli Boga zosta­ją poko­na­ne przez poku­sę wła­dzy i dąże­nie do zaspo­ka­ja­nia wła­snych, nie do koń­ca zdro­wych ambi­cji. Wów­czas zamiast wspól­no­ty jest gru­pa ego­istów, a ducha pra­co­wi­to­ści osła­bia mięk­ki fotel. (…) W takich wspól­no­tach bra­ku­je miej­sca i cza­su na prze­ży­wa­nie rado­ści, któ­rą daje modli­twa i ado­ra­cja, czy­li trwa­nie przed Tym, któ­ry nas powo­łał. Radość życia we wspól­no­cie i trwa­nie w jed­no­ści zabi­ja zbyt­nie anga­żo­wa­nie się w spra­wy świa­ta, nie wyłą­cza­jąc z tego bie­żą­cej poli­ty­ki. Oso­by kon­se­kro­wa­ne powin­ny robić czę­sto rachu­nek sumie­nia i pytać dla kogo żyją i kogo gło­szą – sie­bie czy miłość Boga? Czy­je są sło­wa, któ­re wypo­wia­da­my – Boże czy ludz­kie? Czy dla prze­ko­na­nia o swo­ich racjach, pod pozo­rem miło­ści i tro­ski, nie się­ga­my po oręż sub­tel­nej prze­mo­cy i mani­pu­la­cji? (…) Bło­go­sła­wie­ni tra­pi­ści z Algie­ru, któ­rzy modląc się, by Bóg roz­bro­ił ich prze­śla­dow­ców, doda­wa­li tak­że: „Panie, roz­brój nas”. Trze­ba nam te sło­wa uczy­nić swo­imi. Panie, roz­brój nas z zabez­pie­czeń, jakie pod­su­wa nam świat. Roz­brój nas z wyra­cho­wa­nia i kal­ku­la­cji, z ambi­cji, któ­re prze­sła­nia­ją Two­ją wolę. Roz­brój nas z poczu­cia krzyw­dy i chę­ci odwe­tu na tych, któ­rzy nas odrzu­ca­ją. Roz­brój nasze myśli i sło­wa, i wypeł­nij nas miło­ścią. (…) Nie rób­my sobie sami raba­tów, nie szu­kaj­my zni­żek w anga­żo­wa­niu się w życie wia­ry, życie we wspól­no­cie. Nasze życie zakon­ne powin­no być życiem na sto pro­cent. Niech nas nie zwio­dą świa­to­we poku­sy wpły­wów, wła­dzy i siły. Niech Bóg roz­bra­ja w naszych ser­cach zabez­pie­cze­nia, któ­re nas od Nie­go odda­la­ją.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji Dnia Życia Kon­se­kro­wa­ne­go w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej na zako­piań­skich Krzep­tów­kach, 2 II 2019 r.

ks. bp Damian Muskus
Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej