Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Skarb rodziny

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dziad­ko­wie to nie­oce­nio­ny skarb w życiu rodzi­ny. Z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka chciał­bym zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Wszel­kich łask Bożych na każ­dy dzień. Moi dro­dzy, życzę aby­ście swo­je dni spę­dza­li w rado­ści i poko­ju. Jeste­ście potrzeb­ni swo­im rodzi­nom, wnu­kom i Kościo­ło­wi. Dla Kościo­ła bar­dzo cen­ne jest to, że ci, któ­rzy prze­ży­li w swo­im życiu tak wie­le róż­nych wyda­rzeń kształ­tu­ją­cych czło­wie­ka, mogą teraz poma­gać i słu­żyć radą nie tyl­ko swo­im dzie­ciom, ale w szcze­gól­no­ści wnu­kom. To wspar­cie jest nie­zwy­kle waż­ne i bez­cen­ne. Tego nie znaj­dzie­my w żad­nych pod­ręcz­ni­kach i porad­ni­kach, któ­re uczą przede wszyst­kim życia łatwe­go i przy­jem­ne­go. Świa­dec­two życia oraz rady babć i dziad­ków poma­ga­ją w roz­wo­ju dzie­ci i wnu­ków oraz nada­ją mu kie­ru­nek. (..) Życzę, by wiek doj­rza­ły i star­szy był bar­dzo owoc­ny i dawał Wam jak naj­wię­cej rado­ści i satys­fak­cji. Skła­dam też wyra­zy sza­cun­ku i wdzięcz­no­ści za dobro, któ­re­go rodzi­ny doświad­cza­ją dzię­ki tro­sce i miło­ści babć i dziad­ków. Zapew­niam o mojej pamię­ci i modli­twie.

Frag­ment życzeń z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, Poznań, 21 I 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski