Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Skierujemy nasz wzrok i serce ku Jasnej Górze

Matka i Królowa

Jasna Góra! To uko­cha­ne Sank­tu­arium naszej Mat­ki i Kró­lo­wej, Jej Dom łaski i pośred­nic­twa. Tu Ona, nie­skoń­cze­nie wywyż­szo­na ponad wszyst­kich anio­łów i świę­tych, a rów­no­cze­śnie tak bli­ska, kocha­ją­ca, odbie­ra­ją­ca przez set­ki lat od przy­by­wa­ją­cych piel­grzy­mów z Pol­ski i całe­go świa­ta wyjąt­ko­wo wiel­ką, wprost bez­gra­nicz­ną cześć i wychwa­la­nie. Jakie tu modli­twy, śpie­wy, bła­ga­nia i wzru­sza­ją­ce hoł­dy podzię­ko­wań? Nie spo­sób tego ogro­mu czci sło­wa­mi ludz­ki­mi wyra­zić. W 1983 r. św. Jan Paweł II, z głę­bo­kim wzru­sze­niem mówił na Jasnej Górze: „Ileż u w cią­gu setek lat prze­szło przez jasno­gór­skie sank­tu­arium piel­grzy­mów? Ileż tu się nawró­ci­ło prze­cho­dząc od złe­go życia do dobre­go uży­wa­nia swej wol­no­ści? Iluż tu odzy­ska­ło praw­dzi­wą god­ność przy­bra­nych synów Bożych? Jak wie­le o tym mogła­by powie­dzieć Kapli­ca Jasno­gór­skie­go Obra­zu? Jak wie­le mogły­by powie­dzieć kon­fe­sjo­na­ły całej bazy­li­ki, sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej na wałach? To olbrzy­mi roz­dział histo­rii ludz­kich dusz”. 

Czcij­my naszą Mat­kę i Kró­lo­wą codzien­ną modli­twą: „Pod Two­ją obro­nę…”. Rób­my wszyst­ko, aby naszą czcią  spra­wić Jej naj­więk­szą radość i upodo­ba­nie. Nigdy dość zachwy­tów i podzię­ko­wań; nigdy dosyć żar­li­wej modli­twy; nigdy dość gor­li­we­go zapa­łu; nigdy dość cza­su, by naszą Naj­święt­szą Mat­kę i Kró­lo­wą dosta­tecz­nie naśla­do­wać w Jej miło­ści Boga i bliź­nie­go.

Niech nas wszyst­kich oży­wia i sca­la modli­twa litur­gicz­na na Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Jasno­gór­skiej:

Wszech­mo­gą­cy i Miło­sier­ny Boże, Ty dałeś naro­do­wi pol­skie­mu, w Naj­święt­szej Maryi Panie, prze­dziw­ną pomoc i obro­nę, a Jej świę­ty obraz jasno­gór­ski wsła­wi­łeś nie­zwy­kłą czcią wier­nych, spraw łaska­wie, aby­śmy na zie­mi z zapa­łem wal­czy­li w obro­nie wia­ry, a w nie­bie wysła­wia­li Two­je zwy­cię­stwo. Przez nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, Bóg, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

 

O. Jan A. Nala­skow­ski, z Kapi­tu­łą Rycer­stwa