Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo stało się ciałem

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Ta noc wie­ści­ła pokój całe­mu świa­tu. Jej prze­sła­nie zna­la­zło swój naj­głęb­szy wyraz w posta­ci owe­go mnó­stwa zastę­pów nie­bie­skich, któ­re wiel­bi­ły Boga sło­wa­mi: „Chwa­ła Bogu na wyso­ko­ściach, a na zie­mi pokój ludziom Jego upodo­ba­nia”. Naro­dzo­ny z Maryi Dzie­wi­cy Syn Boży Jezus Chry­stus swo­im życiem i naucza­niem, swo­ją śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem wyku­pił nas i uwol­nił z nie­wo­li grze­chu, aby­śmy sta­li się syna­mi Boga Ojca. (…) Wspo­mi­na­jąc i świę­tu­jąc wyda­rze­nie betle­jem­skiej nocy, rozu­mie­my wiel­kość naszej czło­wie­czej god­no­ści, któ­ra tak nie­zwy­kle zosta­ła wynie­sio­na dzię­ki temu, że przed wie­ka­mi Syn Boży stał się Czło­wie­kiem. Stał się jed­nym z nas, podob­nym do nas we wszyst­kim oprócz grze­chu – ale też Jedy­nym pośród miliar­dów ludz­kich ist­nień. Gdy pod­czas tej Paster­ki dzi­siej­sza noc w swo­im bie­gu dosię­ga wła­śnie swo­jej poło­wy, z wdzięcz­no­ścią wobec Tego, któ­ry do koń­ca nas umi­ło­wał, za przy­kła­dem paste­rzy z naj­więk­szą czcią klę­ka­my przed Boskim Logo­sem, Jed­no­ro­dzo­nym Sło­wem, któ­re sta­ło się Cia­łem, i śpie­wa­my: „Cicha noc, świę­ta noc/ Naro­dzo­ny Boży Syn/ Pan Wiel­kie­go majestatu/ Nie­sie dziś całe­mu światu/ Odku­pie­nie win./ Cicha noc, świę­ta noc, / Jakiż w tobie dzi­siaj czas!/ W Betle­jem Dzie­ci­na święta/ Wzno­si w górę swe rączę­ta, / Bło­go­sła­wi nam, / Bło­go­sła­wi nam”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej Paster­skiej na Wawe­lu w Kra­ko­wie, 25 XII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski