Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo świadectwem człowieka

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Trze­ba się głę­bo­ko zasta­na­wiać nad naszym sło­wem, któ­re powin­no być pięk­ne, praw­dzi­we i dobre. Sło­wo wyra­ża czło­wie­ka. Jest ono moc­no zary­so­wa­ne w Biblii. To księ­ga Sło­wa, któ­ra mówi o stwo­rze­niu świa­ta i  stwo­rze­niu czło­wie­ka oraz o Jezu­sie Chry­stu­sie jako Oso­bie Sło­wa – Tym, któ­ry obja­wia nam Boga.

Jan Paweł II pod­czas Mszy św. w Olsz­ty­nie 6 czerw­ca 1991 r. zauwa­żył jed­nak: „Sło­wa mogą cza­sem wyra­żać praw­dę w spo­sób dla niej samej poni­ża­ją­cy. Może się zda­rzyć, że czło­wiek mówi jakąś praw­dę po to, żeby uza­sad­nić swo­je kłam­stwo. Wiel­ki zamęt wpro­wa­dza czło­wiek w nasz ludz­ki świat, jeśli praw­dę pró­bu­je oddać na służ­bę kłam­stwa. Wie­lu ludziom trud­niej wte­dy roz­po­znać, że ten świat jest Boży”. A więc – odpo­wie­dzial­ność za sło­wo. Bo wol­ność mówie­nia to nie to samo co wol­ność sło­wa.

Sło­wo jest nośni­kiem kul­tu­ry. czy­li tego, co czło­wiek może wytwo­rzyć, a wszyst­ko zaczy­na się w myśli. Czym­że wszak była­by myśl, gdy­by nie była prze­ka­zy­wa­na? Sło­wo jest prze­kaź­ni­kiem naszych wewnętrz­nych tre­ści, naszych myśli, pra­gnień, reflek­sji, naszej świa­do­mo­ści. Gdy­by ludzie, roz­ma­wia­jąc ze sobą, uświa­do­mi­li sobie war­tość wypo­wia­da­ne­go przez nich sło­wa, z pew­no­ścią świat wyglą­dał­by ina­czej, było­by wię­cej wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia, miło­ści, życz­li­wo­ści. Zauwa­ża­my, nie­ste­ty, że nasze życie prze­peł­nio­ne jest bru­ta­li­za­cją sło­wa, co jest jakąś legi­ty­ma­cją duszy, sumie­nia i świa­do­mo­ści czło­wie­ka. Lubi­my się pięk­nie ubie­rać, wie­my bowiem, że ubiór wyra­ża sza­cu­nek dla dru­gie­go. Podob­nie jest z naszym sło­wem – tyle że ono nic nie kosz­tu­je. Tym bar­dziej  obli­gu­je nas to do tego, by z nie­go dobrze korzy­stać.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś