Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Służba Miłości

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus. Wy zatem, bra­cia, powo­ła­ni zosta­li­ście do wol­no­ści” (por. Ga 5,1). Apo­stoł Naro­dów pod­kre­ślił, że kry­te­rium wol­no­ści jest miłość i ostrze­gał przed trak­to­wa­niem jej w spo­sób przed­mio­to­wy. Praw­dzi­wa wol­ność nie pole­ga na tym, że nie ma żad­nych reguł, że moż­na czy­nić wszyst­ko, co się chce (…) Auten­tycz­na wol­ność to służ­ba miło­ści. Jezus tłu­ma­czył swo­im uczniom, że sku­pie­nie uwa­gi wyłącz­nie na świe­cie mate­rial­nym pro­wa­dzi do zgu­by: „Ten, kto kocha swo­je życie, tra­ci je, a kto nie­na­wi­dzi swe­go życia na tym świe­cie, zacho­wa je na życie wiecz­ne” (J 12,25). Zba­wi­ciel jed­no­znacz­nie pod­kre­ślił, że praw­dzi­wą wol­ność moż­na osią­gnąć przez podą­ża­nie Jego dro­gą: „A kto by chciał Mi słu­żyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój słu­ga” (J 12,26) (…) Pod­czas dru­giej piel­grzym­ki, Ojciec Świę­ty beaty­fi­ko­wał kar­dy­na­ła Aloj­ze­go Wik­to­ra Ste­pi­na­ca w maryj­nym sank­tu­arium Mari­ji Bistri­cy. Patrząc na histo­rię tego wiel­kie­go syna Kościo­ła i syna zie­mi chor­wac­kiej, może­my powie­dzieć: powtó­rzy­ła się w nim histo­ria ziar­na rzu­co­ne­go w zie­mię, pod­jął cenę wol­no­ści, któ­rą zapła­cił sam Chry­stus. (…) Opo­wie­dział się za tym kry­te­rium wol­no­ści, któ­re okre­ślił sam Chry­stus (…) i docze­kał się nagro­dy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji Naro­du Chor­wac­kie­go w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II  w Kra­ko­wie w 25. rocz­ni­cę wizy­ty Jana Paw­ła II w Zagrze­biu, 30 VI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski